İnsan Hakları / Sağlık

7. Ruhsal Travma Toplantısı’ndan Çağrı

Perşembe, 5 Ocak 2012
Haber: Kaos GL
Şahika Yüksel, Metin Bakkalcı ve Tamer Aker’den oluşan Çalışma grubu, konuşma, poster önerileri için son tarihi 30 Ocak 2012’ye kadar uzattığını duyurdu.
 
7. Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları!nın yedincisi “Toplumsal Travma; Sonuçları ve Başetme” teması ile 30 Kasım - 2 Aralık 2012 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak.
 
7. Ruhsal Travma Toplantısı (RTT) - 30 Kasım - 2 Aralık 2012, İstanbul
 
“Travmatik olayların sürekli yaşandığı ve travmanın tekrar yaşanması olasılığının yüksek olduğu, bir başka deyişle uzun bir süre geçmesine karşın ’travma sonrası’na ulaşılamayan durumlar için karmaşık travma kavramı uygun düşmektedir. Büyük ölçekte bütün toplumu etkileyen travmalar yaşandığında hem bireyler hem toplum etkilenir. Bu durumu nitelendirmek için toplumsal travmadan söz edilebilir. Özel olarak toplumsal ve karmaşık travma etkilerinin travmatik stres belirtileri ile sınırlı olmadığı gözönünde tutulduğunda, bu kapsamdaki çalışmaların zenginleştirilmesi gerekmektedir.
 
Bu nedenle 7. Ruhsal Travma toplantısının ana teması ’Toplumsal Travma; Sonuçları ve Başetme Yolları’ olarak belirlenmiştir. Bu toplantıda şiddet ve çatışma sonuçlarından; insanların baskı, kontrol, yoksulluk ve yoksunluğa karşı toplu tepkilerine; ayrımcılık ve cinsel yönelimlerden kaynaklanan dışlanmadan, göçmenlik ve mülteciliğin yarattığı zorlanmalara kadar olan geniş bir yaşantı ve deneyim çeşitliliği, bu çeşitliliğin yarattığı sonuçlar ve çözüm yolları tartışılacaktır. Tüm bu yaşantıların yarattığı klinik sonuçlar, başta karmaşık travma sonrası stres bozukluğu, yas, kişilik bozuklukları ve tedavilerindeki güncel gelişmeler olmak üzere çok farklı yönleri ile tartışılacaktır.
 
Karmaşık ve toplumsal travmaların toplumsal ve sosyo-politik boyutlarının, klinik görünümlerinin, tedavi yöntemlerinin bilimsel ve multidisipliner bir yaklaşımla ortaya konacağı, bilgi ve deneyimlerimizin paylaşılacağı bu ortamın sizlerin katılımı ile daha da zenginleşeceğine inanıyoruz. Oldukça zengin ve karmaşık yönleri bulunan bu alanda birlikte oluşturulabilecek bir bilgi birikimine gereksinim duyduğumuz açıktır. Bu nedenlerle, sadece travmatik stres sorunları ile değil, duygudurum bozuklukları, anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluklar başta olmak üzere psikiyatrik sorunlar geniş bir yelpazede tartışılacak, bu sorunların toplumsal izdüşümleri araştırılacaktır.
 
7. Ruhsal Travma Toplantısı, daha önceki Ruhsal Travma Toplantılarının somut çıktılarından da görüleceği gibi, yine dünyanın, özellikle bölgemizin, farklı yerlerinden gelen ve farklı disiplinlere mensup uzmanların görüş, düşünce, çalışma ve deneyimlerinin paylaşılıp tartışılacağı bir ortamı sağlayacaktır.
 
Şiddetin gündelik hayata her düzeyde kaynaştırıldığı bir çağda, gelin hem mağduru, hem tanığı, hem öznesi olduğumuz ’Toplumsal Travmaların sonuçları ve karmaşık-Travma Sonrası Stres Bozukluğu’ ile baş edebilmenin yollarını araştırmak, bu doğrultudaki ortak yolculuğumuzu daha da kuvvetlendirmek için 30 Kasım - 2 Aralık 2012 tarihlerinde yüzyılların köprüsü İstanbul’da buluşalım.”
 
DÜZENLEYEN KURUMLAR
Kocaeli Üniversitesi, SBE Ruhsal Travma ve Afet Çalışmaları Birimi
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, Psikososyal Travma Programı
Türkiye Psikiyatri Derneği, Afet Psikiyatrisi Bilimsel Çalışma Birimi
Türk Tabipleri Birliği
Norveç Tabipleri Birliği
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
Türk Psikologlar Derneği – Travma Birimi
 
Bilgi : www.ruhsaltravma2012.org