20/10/2014 | Yazar: Ozan Gezmiş

Kimilerince ‘madilik’ olarak tariflenecek eleştirilerimi harekete katkı sunması açısından kendimi de dışında tutmadan yazıyorum.

Ozan Gezmiş | Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı Gökkuşağı Forumu Köşe Yazarı Ozan Gezmiş
LGBTİ hareketinin artık onlarca yıllık oldu diyebileceğimiz mücadelesi bilindiği üzere aktivizm ekseninde ve çoğunlukla dernekler vasıtasıyla devam ediyor. Yıllar içerisinde devinim geçiren ve tartışmalarla zenginleşen bir harekete sahip olduğumuzu düşünüyorum ancak bu tartışmaların olgunlukla karşılık bulması LGBTİ hareket için her zaman çok kolay tezahür eden bir durum değil. Bunun elbette karşılıklı bir takım sorunlardan kaynaklandığını ve çoğu zaman “madilik” dediğimiz LGBTİ argosundan bir kelimeye denk düştüğünü de belirtmeli. Madilik için bir tanım yapmak gerekirse, haklı veya haksız eleştirilerin üslup gözetilmeksizin yerini bulmasını güçleştirecek ya da imkânsızlaştıracak şekilde söylenmesi olarak tarif edebiliriz. Madiliğin çok olduğu bir ortam ister istemez politikanın ve politik bir tartışma ortamının azlığı konusunda bizi diyalektik bir sonuca ulaştırıyor. Böylesine bir ortamda politik eleştirilerin de “madilik” olarak tanımlanması ise sanırım olağanlaşıyor…
 
Aşağıda başlıklar halinde değineceğim hususlar öncesinde yazı başlığında harekete tartışmasız ve hızlı bir şekilde eklediğimiz “i” harfini parantez içinde özellikle yazdığımı ve belki yine kimilerince “madilik” olarak tariflenecek eleştirilerimi harekete katkı sunması açısından kendimi de dışında tutmadan ve bunların hiçbirini hiç kimse yapmıyor gibi bir üstten bakış açısı yaratmadan yazmak niyetinde olduğumu son kez belirtmek isterim.
 
Karar alma mekanizmalarında en üst düzeyde katılımcı bir yol izlenmesi
*Kişilerin etkinlik katılımcısı değil karar alıcısı pozisyonunda olmaları konusunda cesaretlendirilmesi ve bu konuda ısrarcı olunması.
 
*Danışma toplantılarının sayılarının arttırılması, emek sömürüsü yaratmaması için çok sayıda gönüllünün fonlanan projelerde yer alması ve ihtiyaç temelli dayanışmanın kurulması.
 
Hesap verilebilirlik/şeffaflık
*Derneklerin tüm eylem ve faaliyetlerinde başta mali konular olmak üzere şeffaf olunması ve bunun herkesin ulaşımına açık bir şekilde ve düzenli aralıklarla web sayfası, e-posta vb üzerinden duyurulması.
 
Fon kaynaklarının etkili kullanımı
*Örgütlenmelerin fon temelli değil dayanışma temelli inşa edilmesi. Örneğin verimsiz, düşük katılımlı ve pahalı otellerde yapılan kapalı salon etkinlikleri yerine herkesin katılımına açık, dayanışma kurulacak ve/veya değişim talep ettiğimiz mekânlarda alternatif etkinliklerin kurgulanması.
 
*Yerel örgütlenmelerin doğrudan maddi olarak desteklenmesinin yanında kendi ayakları üzerinde durmaları için açık bir şekilde her türlü bilgi paylaşımı esasında destek olunması.
 
*En nihayetinde fonlar bir gün tamamen son bulduğunda/bulması istendiğinde derneklerin ayakta kalabilecekleri mekanizmaların ivedilikle hayata geçirilmesi. Bu amaçla örgütlenmeye gidilmesi. (Üye sayısının artırımı, dergi satışları için alternatif yollar v.b)
 
Sokağa dönüklük & sokağı eyleme
*Tüm yıllık faaliyetlerin planlanmasında sokağın öncelenmesi, sokağın eylenmesi.
 
*Şiddet pratiklerinin sorgulanması
*Ortak yazılı bir şiddet karşıtı manifestonun oluşturulması ve dernek içi şiddet durumlarında izlenecek yol haritalarının açıkça belirlenmesi.
 
Değişebilirlik & yenilenebilirlik
*Dernek politikalarının güncel ve kişilerin taleplerini karşılayacak şekilde sürekli yenilenerek kurgulanması. Kişilerin siyasetçiler gibi vazgeçilemez ve değişmez olmadığının gösterilmesi.
 
Eleştiriye & tartışmaya açıklık
*Derneklerin ne kadar sert ve haksız bulunursa bulunsun eleştiriye açık olması. Eleştirileri yok saymak yerine katılımcı mekanizmaları devreye sokarak sorun çözmesi. Tartışmanın olumsuzlanması ve linç kültürü karşısında politik tartışma kültürünün yaygınlaştırılması için çalışılması.
 
Ortak bir bellek & politika inşası
*Hareketin son yıllarda hızlı büyümesi ile artan örgütlenmelerin birbirinden ve tarihsel bellekten kopuk olmamaları için hareketin belleğinin çıkartılarak, tartışma ortamlarının yaratılması. (80 öncesi ve sonrası tarih, ilke ve değerler, amaçlar, deneyim aktarımları v.b) Derneklerin politikada netleşmesi ve kendini iyi ifade edebilmesi.
 
Politik kültürün arttırılması
*Derneklerde en temel amaç olarak politik kültürün arttırılmasının ve bu yolla toplumsal muhalefetin bir parçası olunmasının öncelemesi. Kişisel çatışmalardan ve dedikodulardan uzaklaşabilmek için hep daha çok politika…
 
Etkili ve işleyen iletişim kanalları & ortaklıklar kurulması
*Yerel muhabir ağı, gökkuşağı koalisyonu vb. yapıların tüm bu eleştiriler karşısından yeniden kurgulanması ve işlevsel hale getirilmesi. 

Etiketler:
Nefret