26/12/2006 | Yazar: Kaos GL

2002 yılının sonbaharındaki 8. Türkiyeli Eşcinseller Buluşmasının üç günlük toplantıları sonucunda eşcinsel, biseksüel, travesti ve transeksüel bireyler olarak taleplerimizi listelemiştik. Türkiye’deki hareketin deneyimlerini, yönelimlerini ve kabataslak da olsa Türkiye’nin bu konudaki donanımını ortaya koyması açısından bu metin hâlâ geçerli ve önemlidir.

2002 yılının sonbaharındaki 8. Türkiyeli Eşcinseller Buluşmasının üç günlük toplantıları sonucunda eşcinsel, biseksüel, travesti ve transeksüel bireyler olarak taleplerimizi listelemiştik. Türkiye’deki hareketin deneyimlerini, yönelimlerini ve kabataslak da olsa Türkiye’nin bu konudaki donanımını ortaya koyması açısından bu metin hâlâ geçerli ve önemlidir.

KAOS GL

Genel Düzenlemeler ve Uygulamalar

1. Anayasanın 10. maddesinde geçen ‘Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.’ cümlesine ‘Cinsel yönelim’ ibaresinin eklenmesi. Bu değişikliğin hayata geçirilebilmesi için kanunlardan tüzüklere, yerel yönetimlerin işleyişinden yönetmeliklere tüm ayrımcı yasal düzenlemelerin kaldırılması.

2. ‘Genel ahlak’, ‘Yüz kızartıcı suç’ gibi ifadelerin eşcinsellere karşı kullanılmaması, vatandaşların yaşamlarını salt eşcinsellikleri yüzünden işten atılma, yurttan atılma, askerden atılma gibi ayrımcılıklara, şiddete, tehdide karşı güvence altına alacak şekilde gerekli değişikliklerin eşcinsel örgütlenmeleriyle işbirliği içerisinde düzenlenmesi.

3. Soruşturma, yargı ve infaz süreçlerinde travesti ve transeksüellerin saçlarını kesme, sakal uzatmaya zorlama, hücreye kapatma gibi muamelelerin işkence olarak tanımlanması.

4. Eşcinsel travesti ve transeksüellerin keyfi olarak gözaltına alınmalarına son verilmesi.

5. Yasalarda cinsiyet değişimi operasyonu için kısır olma gerekliliğinin kaldırılması.

6. Eşcinsellere yönelik işlenen suç ve cinayetlerde yargı sürecinde mağdurun eşcinselliğinin ya da eşcinsel ilişki teklifinin hafifletici sebep olarak görülmemesi.

7. Soruşturma ve yargıda eşcinsellere yanlı tutum gösterilmemesi.

8. Evlilik hukukunun eşcinsel çifteleri de kapsayacak şekilde düzenlenmesi.

9. Yurtdışında kimi ülkelerde yürürlükte olan ‘Partnership’ (Yasal olarak tanınmış birliktelik, birlikte yaşama) düzenlemesinin uygulamaya geçirilmesi.

10. Yasal olarak heteroseksüel çift ve bireylere tanınan evlat edinme, koruyucu aile olma haklarının eşcinsel birey ve çiftlere de tanınması

11. Boşanma davalarında annenin lezbiyen olması gerekçe gösterilerek çocuğun velayet hakkının elinden alınmasına neden olan Yargıtay kararının kaldırılması.

12. Boşanma davalarında eşcinselliğin ‘haysiyetsiz yaşam’ olarak tanımlanmaması.

13. Boşanma davalarında ‘iddet süresi’ uygulamasının erkek eşcinselse uygulamaya konmamasının ardındaki zihniyetin değiştirilmesi.

14. Travesti ve transeksüellerin polis tarafından ayrımcı uygulamalara tabi tutulmamaları.

15. Travesti ve transeksüeller başta olmak üzere hiç kimsenin evlenmeye zorlanmaması.

16. Eşcinsel örgütleri ile tam dayanışma halinde devletin sığınma evleri gibi eşcinsel destekleme programlarını hayata geçirmesi.

Çalışma Hayatı

1. Travesti ve transeksüellerin seks işçiliğine itilmemesi, seks işçilerinin sağlık ve sosyal güvencelerinin sağlanması.

2. İşyerlerinde, yasayla, çalışan sayısına orantılı olarak travesti ve transeksüel çalışan bulundurma zorunluluğunun getirilmesi.

3. Eşcinselliği nedeniyle işe alınmama, işten atılma, sürgün edilme, istifaya zorlanma gibi uygulamalara son verilmesi. Bunun önüne geçecek ayrımcılık karşıtı yasaların geliştirilip yürürlüğe konması.

4. Odalar ve sendikaların iş alanlarında eşcinsellere uygulanan ayrımcılıkları önlemeye yönelik çalışmaları gündeme getirmeleri, eşcinsel farkındalığını yaratıcı çalışmalarda bulunmaları.

5. Özel sektör ve kamu sektöründe eşcinsel çiftlerin de heteroseksüel çiftlerin sahip olduğu haklardan yararlanabilmelerinin sağlanması (sağlık sigortası, tatil hakları, şehir değiştirmedeki uygulamalar vb.)

Eğitim

1. Eşcinsellik üzerine çalışma ve aktiviteler düzenleyen öğrenci toplulukları veya kulüplerinin üniversite yönetimlerince tanınması ve faaliyetlerinin engellenmemesi.

2. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müfredatın cinsiyetçi, heteroseksist her türlü ayrımcılık ve önyargı içeren öğelerden arındırılarak eşcinsel örgütlerle işbirliği içerisinde yeniden düzenlenmesi.

3. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) tarafından eşcinsel öğrencilere okullarda kendilerini ifade edebilmelerinde ve özgüven kazanabilmelerinde destek sağlanması, bu birimlerin eşcinsel öğrencilerin aileleriyle irtibat halinde olmaları.

4. Hem öğretmenler hem öğrenciler için gerçekleştirilmesi istenen eşcinsel ayrımcılığına karşı duyarlılık geliştirme çalışmalarına okul aile birliklerinin de dahil edilmesi.

5. Bütün ilk ve orta dereceli okullarda cinsel eğitim derslerinin uygulanması, bu derslerde eşcinselliğin ‘sapıklık’ olarak tanımlanmasına son verilmesi, bu dersleri veren öğretmen kadrosunun konuyla ilgili özel olarak eğitilmesi.

6. Eğitim fakültelerinde ve öğretmen yetiştiren kurumlarda eşcinsellik konusunda duyarlılık geliştirilmesi.

7. Yurt ve yatılı okullardan atılma sebebi olarak eşcinselliğin gösterilememesi.

Sağlık

1. Psikiyatri kliniklerinde uluslararası DSM-IV kriterlerinin uygulanması eşcinselliği tedavi etmeye yönelik temelsiz uygulamaların deşifre edilmesi.

2. DSM-IV'ü çiğnemeyecek şekilde eşcinsellerin yanlı teşhislerle başka yollardan tedavi edilemeye çalışılmasının engellenmesi.

3. DSM-IV'ün kötüye kullanımının Türk Tabipler Birliği ile işbirliği içinde homofobi konusunda bilinçlendirme çalışmalarıyla engellenmesi, bunun için denetim birimlerinin oluşturulması.

4. Sağlık çalışanlarının eşcinsellik konusunda bilgilendirilmeleri ve her hastaya Heteroseksüel ön kabulüyle yaklaşmamaları.

5. Özellikle genital bölgelerle ilgili hastalıklara bakan kadronun (jinekolog, ürolog gibi) eşcinsel ilişki hakkında bilgilendirilmeleri ve önyargılardan arındırılmaları.

6. Hasta ziyaretlerinde ya da eşcinsel eşlerin birbirlerinin sağlığı üzerinde sahip oldukları haklarda eşcinsel çiftlerin de evli heteroseksüel çiftlerle aynı uygulamalara tabi olmaları.

7. Prezervatif ve diğer cinsel sağlık ürünlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların yapılması. Kayganlaştırıcılara ulaşımın kolaylaştırılması.

8. Cinsel yönelimleri değiştirmek adına uygulanan ‘iğrendirme terapileri’ne son verilmesi

9. Adli tıpta özellikle şiddet mağduru konumunda olan travesti ve transeksüellerle ilgili olan uygulamaların şeffaflaştırılması.

10. Kızılay kan verme formlarında eşcinsel ilişkiye girilip girilmediği ile ilgili soruların kaldırılması.

11. Zührevi hastalıklara bakan hastanelerde sağlık çalışanlarının eşcinsellikle ilgili olarak bilinçlendirilmesi.

Ordu

1. Zorunlu askerliğin kaldırılması.

2. Zorunlu askerliğin kaldırılmadığı halde (kaldırılana kadar) isteyenlerin askerliği sivil hizmet olarak yerine getirebilmesi.

3. Orduda yoğun toplumsal erkeklik normları ile artan heteroseksist baskının önüne geçilmesi.

4. Türk Silahlı Kuvvetleri prosedürlerinde eşcinselliği psikoseksüel bozukluk olarak niteleyen DSM’nin güncelleştirilmesi.

5. Kişinin eşcinsel olduğunu ispatlama zorunda bırakılmaması, beyanın esas alınması.

6. Askeri Ceza Kanunu’nda eşcinsel ilişkinin heteroseksüel ilişki ile eşdeğer görülmesi, eşcinselliğin ‘gayri tabii mukarenet" olarak tanımlanmaması.

7. Askeri okullarda eşcinsellik konusunda tarafsız bilgilendirilmenin sağlanması.

Medya

1. Ana akım medyada travesti ve transeksüellerin topluma canavar ya da seks objeleri olarak sunulmaması.

2. Eşcinselliğin salt magazin malzemesi olarak kullanılmaması.

3. Bireylerin eşcinselliğini açıklamama hakkında saygı gösterilmesi.

4. Eşcinselliğe dair spekülatif haberlerin yapılmaması, eşcinselliğin sadece cinselliğe indirgenmiş olarak yansıtılmaması.

5. Eşcinsellerin karikatürize edilerek ya da tek tipleştirilerek sunulması gibi heteroseksist ve homofobik yaklaşımları üretecek yayımlara son verilmesi.

6. Medyada eşcinselleri hedef göstererek toplumu eşcinsellere karşı düşmanlığa kışkırtma uygulamalarına son verilmesi, buna karşı gerekli yasal düzenlemelerin hazırlanması. Bu tür durumlarda manevi tazminat açılabilmesi için yasal düzenlemeler getirilmesi

7. Medyada eşcinsellikle ilgili öğelerin sansüre takılmadan yayınlanabilmesi.

Eşcinsel Hareketten Beklentiler

1. Eşcinsellerin aileleriyle yaşadıkları sorunların tespit edilmesi, çözüm yollarının araştırılması.

2. Eşcinsellerin ailelerinin sorunlarına duyarlılık geliştirmesi.

3. Bilimsel çalışmalarda homofobik ön kabullerin deşifre edilmesi.

4. Kamusal ve özel sektörde topluma hizmet veren tüm personelin (okullarda, hastanelerde, sosyal hizmet kurumlarında, kamu kurumlarında, okullarda cezaevlerinde) cinsiyetçi ve heteroseksist her türlü ayrımcılık hakkında eşcinsel örgütleri tarafından geliştirilmiş eğitim programlarından geçmesi. Bu eğitim programlarının göreve başlamak için bir zorunluluk olarak görülmesi.

5. Eşcinsel özgürlük hareketinin evde, sokakta, okulda, işyerlerinde, sendikalarda, demokratik kitle örgütlerinde, siyasi partilerde vs. gibi bulunduğumuz her alanda yaygınlaştırılması.

6. Tek tipleşmeyi, toplumsal alandan soyutlanmayı, bize yönelik şiddetin yeniden üretimini engellemek üzere politikaların üretilmesi.

7. Dayatılan toplumsal cinsiyet rollerinin sorgulanması ve aşılması.

8. Eşcinsellikle ilgili kültür ve sanat faaliyetlerinin zenginleştirilmesi ve yaygınlaştırılması, bu alandaki çalışmaların desteklenmesi amacıyla eşcinsel kültür merkezlerinin oluşturulması

9. Devlet tarafından tanımlanmış çerçevelerde oluşturulan tüzel kişiliklerin harekete katkılarının değerlendirilmesi, kayıtlı kurumlaşma adına adımlar atılması.

10. Eşcinsel harekette aktif olarak faaliyet gösteren katılımcılar arasında azınlıkta kalan lezbiyen, biseksüel, travesti ve transeksüel katılımcılara özel duyarlılıklar geliştirilip katılımlarının artırılmasının sağlanması.

11. Mevcut ekonomik sistem bileşenlerinin eşcinsel kimliğini sömürerek kazanç sağlama girişimlerine dikkat çekilmesi ve bunun önüne geçilmesi.

12. Ana akım medyada eşcinsellerin aşağılandığı, toplumsal konumunun yeniden üretildiği her türlü yayın, haber program vs.nin takibi için örgüt ve baskı gruplarının oluşturulması.

13. Eşcinsellere dair gerçek bilgi ve deneyimin yaşama aktarılmasının olanaklarını sağlamak için bağımsız eşcinsel medyasının ve iletişim ağlarını güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması.

14. Eşcinsel örgütlerin arasında hızlı ve işlevsel bir koordinasyonun sağlanması.

15. Her türlü şiddete karşı hızlı ve yetkin refleks geliştirmek, farklı kimliklere sahip olan eşcinsellerin ortak politikalar üretmek ve ortak eyleme geçmek üzere bir araya gelebilecek demokratik platformlar oluşturulması.

16. Bu ittifakların kendi aramızdaki iktidar ilişkilerini sorgulama temelinde geliştirilmesi.

17. Cinsel yönelimimiz üzerinden özgüvenimizi geliştirmek için destek ve dayanışma ağlarının oluşturulması.

18. Yasal sorunlar yaşayan eşcinselleri desteklemek üzere hukuk büroları oluşturulması.

19. Homofobik psikiyatrların ve homofobik yayınlar yapan medya çalışanlarının belirlenip deşifre edilmesi ve bu tutumların karşısında tavır geliştirilmesi.

20. Hareketin devamlılığının sağlanması adına gruplar içi gönüllü sirkülâsyonunda deneyim aktarıma önem verilmesi.

21. Diğer Toplumsal Hareketlerle birbirimizi anlama ve ortaklaşma üzerinden ortak çalışmalar yürütülmesi.

22. Eşcinsel hareketin kendi dilini ve tarihini oluşturması ve onu sahiplenmesi. Sözlü olan kültürü yazılı hale dönüştürmesi.Etiketler:
nefret