02/01/2010 | Yazar: Kaos GL

Kaos GL Çalışma Grubunun yayınladığı bildirgede, "İş Kanununa cinsel yönelimin eklenmeli ve genel ahlak, kamu yararı, kamu düzeni gibi kategorilerde ayrımcılık yasağı aleyhine

LGB Çalışanlar Buluşmasından Sonuç Bildirgesi Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL Çalışma Grubunun yayınladığı bildirgede, "İş Kanununa cinsel yönelimin eklenmeli ve genel ahlak, kamu yararı, kamu düzeni gibi kategorilerde ayrımcılık yasağı aleyhine yorumlanamayacak şekilde düzenlemeler yapılmalıdır.” denildi.

Sonuç Bildirgesinin tam metni:

"Sendikalara İhtiyacımız Var!
LGB Çalışanların Sorunları Sendikal Sorunlardır!
 
Soruyoruz:
Lezbiyen, gey ya da biseksüel çalışan olmak nedir?
-İşe alınmamayı göze almaktır.
-Bir şekilde işe alındıktan sonra, işini kaybetmeyi göze almaktır.
-İşten çıkarılana kadar aşağılanma, dışlanma, yalnızlaşma, taciz, tehdit, terfi ettirilmeme, hakaretlerle karşı karşıya kalmaktır.
-İstifaya zorlanma ve işten atılma sonucunda ise yeni bir iş bulamamaktır.
-İşini kaybetme korkusuyla her çeşit kötü muameleye katlanmak zorunda kalmaktır.
-Benliğini kenara koymak ve kendi olmadığı bir kişi gibi davranmak zorunda olmaktır.
 
Tüm bu sorunların sebebi:
-Önyargılar
-Homofobi
-İş yasasının LGB çalışanların haklarını korumaması
-Sendikaların LGB çalışanların haklarını korumaması
-Anayasada ve sendika tüzüklerinde LGB çalışanlara yönelik ayrımcılığı engelleyecek düzenleme olmaması
-Tam demokratik bir ülke koşullarına sahip olamamaktır.
 
Ne yapabiliriz?

Sendikalara düşen görevler:
-Sendikalar cinsel yönelim ve cinsel yönelimden kaynaklı ayrımcılıklar üzerine politika üreten bir konumda olmalıdır.
-Herhangi bir şubeye cinsel yönelim kaynaklı ayrımcılığa uğradığı için başvuran LGB bireyler ve vakaların, genel merkez tarafından takibi yapılmalı ve insan hakları çerçevesinde değerlendirilmeli
-Şubelerde ve genel merkezde çalışanların, insan haklarına duyarlı hareket edebilmeleri için, sendika içi eğitimlere ve toplu sempozyumlara ağırlık verilmelidir.
-Bu eğitimler içerisinde hiç bir konu atlanmamalı, hassas gruplar içine dahil olan tüm toplulukların sorunları ve bu sorunlarla başa çıkmanın yolları tartışılarak, vakalar olmadan önce hareket mekanizmaları belirlenmeli ve zamanı geldiğinde uygulamaya sokulmalıdır.
 
Bu çerçevede;
-Çalışanlar arasında hakların eşit dağılımını sağlamak için hassas gruplara önem ve öncelik verilmelidir.
-Kadın sekreterlikleri tüzükle koruma altına alınarak, farkındalık eğitimlerinin sayısının artırılmasına ön ayak olunmalıdır.
-Kadınlar ve cinsel yönelimleri farklı olanların işyerinde ayrımcılık ve tacize uğramalarını önleyici politika ve mekanizmalar oluşturulmalıdır.
-Cinsel yönelimden kaynaklı ayrımcılığın engellenmesi için, sendikaların tüzüklerinde ayrımcılık türleri açık bir şekilde tanımlanarak tüzüklerin içeriklerine dahil edilmelidir
-Farkındalık eğitimleri düzenlenirken, bilgilerin doğru ve eksiksiz aktarılması için mutlaka LGBT Platformu’ na mensup sivil toplum çalışanları ve uzmanlar tarafından bu eğitimlere katkı sağlamaları istenmelidir
-Sendika ağırlığını artırarak, işverenlerin ayrımcılıklarının önünü kesen bir konumda olmalı, böylelikle LGB çalışanların çalışma hayatında yaşadıkları zorlukları engellemede katkı sağlamalıdır.
 
Devlete ve kanun yapıcılara düşen temel görevler:
-Genel olarak baktığımız zaman hukuksal düzlemde lezbiyen, gey ve biseksüel bireyler için her hangi bir hukuki desteği görmek mümkün değil
-Anayasanın 10. maddesi herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir der,
-Ancak demokratik ve insan haklarına duyarlı bir düzen için artık cinsel yönelimin bu “benzeri sebepler” kısmına girdiğinin varsayılması ile yetinmeyerek, diğerleri gibi açık bir şekilde ifade edilmesi gereklidir.
Böylelikle Türkiye’de yaşayan çok sayıda eşcinsel ve biseksüel bireyin varoluşunun farkına varılmasını sağlamak mümkündür
-Aynı şekilde devlet memurları, Türk silahlı kuvvetleri iç hizmet, askeri ceza ve iş kanunundan genel ahlak kavramı çıkartılmalıdır
-Yine iş kanunu içinde toplu iş sözleşmeleri yapılırken bu anlamda yetkili olan sendikalar itibariyle genel ahlak, kamu yararı, kamu düzeni gibi kategorilerin ayrımcılık yasağı aleyhine yorumlayamayacağına dair bazı düzenlemeler yapılmalıdır. Uluslararası bütün metinlerde genel sınırlama nedenleri olarak görülen bu nedenlerin, ayrımcılık yasağı aleyhine kullanılamayacağına ilişkin maddeler eklemek gerekir.
Eşit davranmama ilkesi itibariyle iş kanununda ispat yükü şu an işçidedir ve özellikle bu ispat yüküne ilişkin koşulların değiştirilmesine dair uygulamalar üretilmelidir
 
LGBT örgütlere düşen görevler:
-LGBT Örgüt çalışanları, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) gibi sendikaları ve o sendikalara bağlı olan alt sendikaları ve Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) gibi meslek odalarıyla görüşmeler yapmalıdır. Bu görüşmeler sırasında tüzükteki ayrımcılıkların detaylı bir şekilde türlerinin yer almasının cinsel yönelim de dahil olmak üzere, sendikalarda tüm ayrımcılıkları engellemenin yolunu açmadaki hayati önemi vurgulanmalı, cinsel yönelimden kaynaklı ayrımcılıkları önlemek amacıyla farkındalık artırıcı eğitimler verilmesi konusunda müzakereler yapılmalıdır.
-Sendikalarda farkındalık eğitimleri düzenlenirken, bilgilerin doğru ve eksiksiz aktarılması için mutlaka LGBT Platformu’na mensup sivil toplum çalışanları ve uzmanlar tarafından bu eğitimlere katkı sağlanmalıdır. Homofobinin ve cinsel yönelimden kaynaklı ayrımcılıkların ortadan kalkması için eğitimlerde mutlaka bu iki kavrama da değinilmelidir.
-LGBT sivil toplum kuruluşlarından kişiler, avukatlar ile bir arada çalışarak LGB işçilerin yaşanan ihlaller karşısında neler yapabilecekleri ve hukuki haklarının neler olduğu hakkında bir el kitabı hazırlamalıdır. Böylelikle LGB çalışanlar, bir ayrımcılığa maruz kaldıkları zaman hukuki haklarının neler olduğunu bu kitapçıklardan bulabilecek ve gerekli yasal işlemi başlatabileceklerdir.
-Hükümet yetkilileriyle birlikte tüm vatandaşlar için eşit, demokratik bir toplum düzenine erişmek için gereken zemin hazırlanmalıdır.

Kaos GL Çalışma Hayatı Grubunun öncülüğünde, tüm bu çalışmalar için sendikacılarla ve hükümet çalışanları ile görüşmeye gidilerek, bu alanda birlikte çalışmanın alt yapısı hazırlanacaktır.
LGB İşçiler Buluşması sonuç bildirgesini paylaşmanın heyecanı içindeyiz.
Dayanışmayla"


Etiketler: insan hakları, çalışma hayatı
Dijital