24/10/2012 | Yazar: Murat Köylü

Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet, engellilik, yaş, sağlık, ‘ırk’, inanç ve etnik kimlik temelli haklar alanlarında çalışan pek çok Avrupalı sivil toplum örgütü bir süredir Avrupa Birliği (AB) mevzuatı için ayrımcılığa karşı ayrıntılı ve kapsayıcı sosyal koruma direktifi talep ediyor.

LGBT Örgütleri Avrupa Birliği’nden Horizontal Direktif Talep Ediyor Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet, engellilik, yaş, sağlık, “ırk”, inanç ve etnik kimlik temelli haklar alanlarında çalışan pek çok Avrupalı sivil toplum örgütü bir süredir Avrupa Birliği (AB) mevzuatı için ayrımcılığa karşı ayrıntılı ve kapsayıcı sosyal koruma direktifi talep ediyor.
 
Sivil toplum örgütleri tarafından “Horizontal Directive” olarak da adlandırılan bu yasal düzenleme önerisi, kriz gerekçesi ile üye devletler tarafından AB’nin öncelikli gündemine taşınmıyor.
 
Horizontal (Yatay) Direktif ile, Avrupa Birliği müktesabatındaki ayrımcılığa karşı direktiflerin bir araya toplanması ve korunan kategorilerin ve koruma düzeylerinin eşitlenmesi, bununla birlikte alanların genişletilmesi amaçlanıyor. İstihdamda Eşitlik Direktifi gibi halihazır düzenlemeler özellikle cinsiyet kimliği, engellilik ve sağlık statüsü gibi kategorileri içermemekle veya bunlar açısından yetersiz kalmakla; sosyal güvenlikte ve medeni haklarda doğrudan  ayrımcı ya da nötr (dolaylı ayrımcı) olmakla; farklı eşitlik kategorilerine farklı koruma sağlayıp bunlar arasında eşitsiz davranmakla eleştiriliyor. Bu nedenle Horizontal Direktif, LGBT örgütlerine ek olarak kadın, engellilik, HIV/AIDS ve sağlık alanında çalışan pek çok sivil toplum örgütünün de ivedi gereksinimleri arasında yer alıyor.
 
Düzenlemeye, mevcut mevzuatın ve içtihatın yeterli korumayı zaten içerdiği savına ekonomik krizi ekleyen başta Almanya’nın olduğu bazı devletler karşı çıkıyor. Almanya gibi özel şirketler de, düzenlemenin “pahalıya mal olacağını” öne sürüyor.  Sivil toplum örgütleri ise, bireyleri hedef alan ayrımcılığın ekonomik, sosyal ve etik açıdan çok daha pahalı ve hatta “paha biçilemez” olduğu gerçeğini ısrarla yineliyorlar.
 
ILGA Avrupa Ağı Toplantısı’nda LGBT Örgütleri Horizontal Direktifi İçin Yol Haritası Belirledi
Horizontal Direktif, 16-17 Ekim tarihleri arasında Dublin’de gerçekleşen ILGA Avrupa Ağı Toplantı’sının en önemli konuları arasında yer aldı.  LGBT örgütleri 2000 yılında yürürlüğe giren İstihdam Eşitliği Direktifi’nin yeniden düzenlendiği 2005 yılından bu yana AB’yi ve üye ülkeleri eğitim ve sağlık alanında yaşanılan sıkıntılar ve mevcut tıkanıklık ile ilgili olarak sürekli uyarıyorlar.
 
ILGA Europe şemsiyesi altındaki LGBT örgütleri, İstihdamda Eşitlik Direktifi’ni ve diğer direktifleri içererek genişletecek Horizontal Direktif’in, eğitim hayatı ve sağlık alanında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığa karşı ayrıntılı bir içerikle yürürlüğe konmasını talep ediyorlar.
 
Örgütler, eğitim hayatı ve sağlık alanında yeterli sosyal koruma sağlamayan Avrupa Birliği’ni, ayrımcılığı yasaklayan mevcut direktiflerde cinsel yönelim ve özellikle de cinsiyet kimliğini içerilmemesini eleştiriyorlar.
 
Horizontal Direktif LGBT’leri Eğitim ve Sağlık Alanında Koruyacak
Toplantı sonucunda ILGA Europe şemsiyesi altındaki LGBT örgütleri Horizontal Direktif’in bir an önce yasalaşması için aşağıdaki yol haritası üzerinde anlaştıklarını duyurdular. Yol haritası direktifin yasalaşmasına ek olarak eğitim ve sağlık alanlarında lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireylerin yaşadığı sorunlara ve olası çözüm yollarına da ışık tutacak.
 
AB’yi bağlayan mevcut sözleşme ve direktifler, özellikle eğitim ve sağlık alanındaki yasal boşluklar ile fiili gereksinimleri ortaya çıkartacak şekilde incelenerek cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği açılarından gereksinimler saptanacak.
 
Ulusal mahkemelere ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yönelik stratejik davalama ve dava takibi ile yargı desteği sağlanacak.
 
Horizontal Direktif’in yasalaşması için mücadele, AB üye ülkelerinden LGBT örgütlerinin stratejik planlarına ve çalışma takvimlerine eklenecek .
 
LGBT örgütlerinin eğitim hayatı ve sağlık alanı ile ilgili kapasiteleri güçlendirilecek.
 
Eğitim ve sağlık analında çalışan anaakım örgütler ve kurumlarla işbirliği yapılacak. (Sendikalar, okul aile birlikleri, öğrenci kulüpleri, tabip odaları, hemşire dernekleri, okul ve hastane yönetimleri)
 
Dayatılan heteroseksist baskı koşulları nedeniyle LGBT bireyler, özellikle gençler intihar riskiyle karşı karşıya kalabiliyorlar ya da uyuşturucuya yönelebiliyorlar. Bu risklerin azaltılması için ivedi çalışmalar yapılacak ve bu çalışmalar raporlaştırılarak kamu yönetimi ve sivil örgütler ile paylaşılacak.
 
Translar cinsiyet geçişi sırasında pek çok yasal, hukuki ve ekonomik ayrımcılığa maruz kalıyor. Sağlık sigortasının cinsiyet geçişisini karşılamaması ve zorla kısırlaştırma karşısında eğitim ve sağlık çalışanları bilgilendirilecek; ilişkili sağlık eğitimi müfredatı üzerine özellikle odaklanılacak.
 
Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini bastırmaya yönelen sözde terapilere ve sağlık çalışanlarına karşı koruma sağlanacak.
 
Tıp eğitimi içeriğinde ve örgün eğitim müfredatında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılık taşıyan müfredat öğeleri belirlenecek ve ayıklanmaları için kamu yönetimi ve sivil aktörlerle işbirliği yapılacak.
 
Eğitim ve sağlık müfredatına cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ile LGBT bireylerin gereksinimleri ve yaşadıkları zorluklarla ilgili çağdaş bilim ve insan hakları anlayışından temellenen doğru bilgi ve yaklaşımlar eklenecek.
 
Öğretmenler, okul yönetimi, doktorlar, hemşireler, hastane yönetimi ve etik kurullar hastane ve okul gibi mekanlarda LGBT bireyleri hedef alan şiddete ve akran zorbalığına karşı eğitilecek.
 
Eğitim ve sağlık çalışanı LGBT bireylerin hakları korunarak güçlendirilecek.
 
Avrupa Birliği Direktifleri Nelerdir?
Direktifler Avrupa Birliği yasalarıdır, üye ülkeleri bağlar ve ulusal yasaların üzerinde hukuki ve politik konumları vardır. Ulusal otoriteler bu kuralların kendi ulusal yasalarına ve politikalarına nasıl, hangi yöntemlerle yansıtılacağı konusunda kendileri karar verirler ancak Direktifler ile hedeflenen sonuçlara kesin ve net bir biçimde ulaşmak ile yükümlüdürler.   
 
   


Etiketler: insan hakları
Nefret