15/02/2021 | Yazar: Kaos GL

BÜLGBTİ+ dekanlıklara ve rektörlüğe dilekçe vererek, YÖK kanununa göre üniversite iç işleyişindeki kuralları kendi yönetmeliğiyle belirlediğini; rektörün tek başına bir kulübü kapatma/adaylık statüsünü kaldırma yetkisi olmadığını hatırlatarak kararın geri alınmasını istedi.

“Rektörün tek başına bir kulübü kapatma/adaylık statüsünü kaldırma yetkisi yok” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

1 Şubat 2021 tarihli Rektörlük kararıyla adaylık statüsü düşürülen Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü (BÜLGBTİ+); YÖK kanununa göre üniversite iç işleyişindeki kuralları kendi yönetmeliğiyle belirlediğini, Boğaziçi'nde de kulüpleri ilgilendiren bu yönetmelik öğrenci faaliyetleri ana tüzüğü olduğunu ve bu tüzüğe göre de rektörün tek başına bir kulübü kapatma/adaylık statüsünü kaldırma yetkisi olmadığını hatırlatan dilekçeyi dekanlıklara ve rektörlüğe teslim etti. Dilekçeyle kararın geri çekilmesi talep ediliyor:

“İLGİ: 1 Şubat 2021 tarihli ve E56488219-299-2835 Sayılı Rektörlük Kararı Hk.

Konu: Kulüpler Arası Kurul Yürütme Kurulu (KAK YK) ve LGBTI+ Çalışmaları Aday Kulübü olarak LGBTİ+ Çalışmaları Aday Kulübü'nün adaylık statüsünün kaldırılmasına ilişkin Boğaziçi Üniversitesi Rektörünün tek taraflı olarak almış olduğu 1 Şubat 2021 tarihli ve E56488219-299-2835 sayılı kararın hukuken yok hükmünde olması hakkındaki açıklamalarımız ve faaliyetlerimizin hukuka aykırı şekilde engellenmemesine yönelik taleplerimizdir. AÇIKLAMALAR 1- Rektörlük makamının ilgili kararında esasen BOUN Sergi İnisiyatifi'nin düzenlemiş olduğu sergiyi BÜLGBTI+ Çalışmaları Kulübü'nün organize ettiği iddia edilmiş ve karar metninde gösterilen mesnetsiz gerekçe ile kulübün adaylık statüsünün sonlandırılmasına, yani fiilen kulübün kapatılmasına karar verildiği ifade edilmiştir. Öncelikli olarak belirtmek gerekirse bahsi geçen etkinliği düzenleyen BOUN Sergi İnisiyatifi'nin 02.02.2021 tarihinde sosyal medya hesapları aracılığıyla yaptığı açıklamada ifade edildiği gibi bu etkinlik okulumuzdaki herhangi bir öğrenci kulübü tarafından düzenlenmiş değildir. Ayrıca kulüp etkinlikleri için görüş alınan Kulüpler Arası Kurul'un (KAK) toplantı tutanaklarında da BÜLGBTI+’nın böyle bir etkinlik için izin talebi bulunmamaktadır.”

“Bu da etkinliğin BÜLGBTI+ tarafından yapılmadığının en açık göstergesidir. Kulüp, bugüne kadar tüm etkinliklerini kurallar çerçevesinde izin süreçlerini işleterek gerçekleştirmiştir; sözü geçen serginin düzenleyicisi olması halinde bile etkinliğin izinsiz bir şekilde gerçekleştirilmesi için hiçbir gerekçe yoktur. Bahsi geçen kararda ifade edilen, 29.01.2021 tarihinde BÜLGBTI+ ve BÜKAK'ın ortak kullandığı kulüp odasında yapılan polis aramasında bulunduğu iddia edilen yasadışı materyalin kulüplerin her ikisiyle de hiçbir ilgisi yoktur. Bu durum ve kulüp odasında yasadışı materyal bulunduğu yönündeki mesnetsiz iddialar, BÜLBGTİ+ Çalışmaları Aday Kulübü'nün kapatılması için bir gerekçe arayışı içinde olunduğunun da açık göstergesidir.”

“2- Bahsi geçen Rektörlük kararına gerekçe gösterilen fiillerin gerçekdışı olması bir yana bu kararın alınma usülü ÖFKK Tüzüğünün 11. Maddesinde belirtilen; “Öğrenci İşleri Dekanlığı (ÖID) bu tüzükte öngörülen yükümlülüklerin ihlali durumunda Kulüpler Arası Kurul Yürütme Kurulu (KAK YK) ve Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu'nun (ÖFKK) görüşünü alarak uyarma, benzeri faaliyetlere izin vermeme, sorumluları görevden alma, kulüp tüzüğünde belirtilen faaliyet alanlarını sınırlama, kulüp faaliyetlerini dondurma ve kapatma dahil ihlalin ağırlığı ile orantılı olarak uygun göreceği önlemleri alır ve yaptırımları uygular. İki ayı aşan kulüp faaliyetlerini dondurma ve kapatma kararları ÜYK onayı ile yürürlüğe girer” biçimindeki yönteme de aykırıdır. Söz konusu karar alınırken ÜYK onayı ile yürürlükte olan ÖFKK tüzüğünde bahsi geçen yapılardan hiçbiri işletilmemiştir.”

“3- 2547 Sayılı YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU, üniversitemiz kulüplerinin kuruluşu, işleyişi, disiplin süreçleri, faaliyetlerinin durdurulması ve kapatılması gibi süreçlere yönelik kuralları belirlemek için Üniversitemizin kendi iç tüzüğünü oluşturma yetkisini Senato’ya vermiştir. 2547 Sayılı YÖK Mevzuatında Senato'nun görevlerini tanımlayan 14. Maddeye göre:

“(2) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek, (3) Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri

ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak," Senato'nun görevleri arasında sayılmıştır. Buna göre, geçerliliğini korumakta olan ÖFKK Ana Tüzüğü'nün işletilmesi mecburidir.Bunun yanı sıra, 2547 Sayılı YÖK Kanununa göre rektörlerin görev ve yetkileri arasında, kulüp faaliyetini tek başlarına verecekleri bir karar ile durdurabilme veya kulüpleri kapatabilme gibi yetkilerinin bulunmadığı görülmektedir. Birden çok idari işlemin bir araya gelmesi ile verilebilecek bir kararın, bu şekilde verilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla Rektör Melih Bulu imzası taşıyan bu kararda yetki aşımı söz konusudur ve kurucu öğeler olmadan alınan bir karar olduğu için hukuken yok hükmündedir.”

“SONUÇ: Yukarıda belirttiğimiz gerekçeler doğrultusunda, hukuken yok hükmünde olan bu kararın ÜYK tarafından değerlendirilmesini ve Rektörlük kararının geri çekilmesini talep ediyoruz. Zira hukuken LGBTI+ Çalışmaları Aday Kulübü'nün adaylık statüsünün kaldırılması gibi bir durum söz konusu değildir. Bu durum gözetilerek kulüp odasının kulüp üyeleri ve Üniversitemiz mensuplarının kullanımına açılmasını ve BÜLGBTİ+’nın faaliyetlerine yasal olarak devam edebilmesi için idari zeminin sağlanmasını talep ediyoruz. Gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz.”


Etiketler: eğitim
nefret