30/09/2016 | Yazar: Kaos GL

Kaos GL’nin Adalet Bakanlığı için LGBT Hakları El Kitabı dijital ortamda yayınlandı.

Kaos GL'nin Adalet Bakanlığı için LGBT Hakları El Kitabı dijital ortamda yayınlandı.

Bu El Kitabı’nda, Türkiye’de LGBT vatandaşların yaşadıkları ağır sorunlara evrensel insan hakları hukukuna dayalı çoğulcu, katılımcı, demokratik yönetim ve onarıcı adalet ilkeleri ışığında çözümler aranmakta ve bu kapsamda uygulanan politikaların, mevzuatın, kurumsal uygulamaların ve denetimin geliştirilmesine yönelik önerilere yer veriliyor.

Birçok uluslararası ve ulusal hukuk normunun lezbiyen, gey, biseksüel ve trans vatandaşlar ile mülteciler, sığınmacılar, göçmenler ve yabancılar açısından yaşama geçirilmesi noktasında Türkiye’de gerekli ve yeterli düzeyde mevzuat düzenlemesi yapılmıyor ve kurumsal adımlar atılmıyor. Oysa Türkiye’de, hemen her gün, hayatın her alanında LGBT vatandaşlar insan hakları ihlallerine maruz kalıyor; fiziksel ve cinsel saldırıya uğruyor, çalışma yaşamında, eğitim sisteminde, sağlık ve sosyal güvenliğe erişimde diğer birçok alanda ayrımcılığa uğruyor, kötü muamele görüyor, bazen ailelerince reddediliyor, işkence görüyor ve öldürülüyor.

Türkiye’de LGBT’lerin hak arama özgürlüğü, adil yargılanma hakkı, yaşam hakkı, özgürlük ve güvenlik hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı, konut dokunulmazlığı, düşünce ve ifade özgürlüğü, örgütlenme ve barışçıl toplanma hakları gibi insan haklarına yönelik ağır ihlallerin sona erdirilmesine ve özellikle bu hak ve özgürlüklerin kullanımını engelleyen sorunların giderilmesine yönelik hazırlanan bu El Kitabı üç bölümden oluşuyor:

1) Giriş,

2) Yasal Çerçeve ve Temel Konular,

3) Yöntem

Kılavuzda yasal çerçeve kapsamında anayasa, uluslararası hukuk ve ulusal mevzuat irdelenmiştir. İkisi Türkiye’ye karşı olmak üzere çeşitli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının yanı sıra, Anayasa Mahkemesi ile Danıştay’ın güncel iki kararı örnek gösterilmiştir. Temel sorun alanları bağlamında ise, LGBT’lerin insan haklarını ihlal edilmesine yol açan doğrudan ve dolaylı faktörlere yer veriliyor.

Kılavuzun dijital hâline buradan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca kurumunuza temin etmek için kkm@kaosgl.org adresine mail atmanız yeterli. 


Etiketler: yaşam
Nefret