23/05/2006 | Yazar: Kaos GL

"Müslüman Toplumlarda Cinsel ve Bedensel Haklar Koalisyonu", Türkiye'deki kadın örgütlerini HIV/ADIS'e karşı mücadeleye çağırdı. "Dünyadaki Kadınlarla HIV /ADIS'e Son Vermeye Yönelik Sözleşme"yle kadınlara yönelik tehdide dikkat çekiliyor.

"Müslüman Toplumlarda Cinsel ve Bedensel Haklar Koalisyonu", Türkiye'deki kadın örgütlerini HIV/ADIS'e karşı mücadeleye çağırdı. "Dünyadaki Kadınlarla HIV /ADIS'e Son Vermeye Yönelik Sözleşme"yle kadınlara yönelik tehdide dikkat çekiliyor.

KAOS GL

Ayşe Durukan

BM Genel Kurulu'nun HIV/AIDS konusunda Mayıs ayı sonunda yapacağı özel toplantıyla kadınların HIV/AIDS ile ilgili cinsel ve doğurganlık haklarının tanınmasına ilişkin bildiriyi görüşecek.

"Müslüman Toplumlarda Cinsel ve Bedensel Haklar Koalisyonu"nun hazırladığı ve imzaya açtığı bildiri Türkiye'deki kadın örgütlerinin de imzasına açıldı.

"Dünyadaki Kadınlarla HIV/ADIS'e Son Vermeye Yönelik Sözleşme" adını taşıyan bildiri de kız çocuklarının ve kadınların insan haklarının güvence altına alınmamasının HIV/AIDS salgınını tetiklediğine vurgu yapılıyor.

"Dünyadaki Kadınlarla HIV/ADIS'e Son Vermeye Yönelik Sözleşme"

* Cinsel haklar ve doğurganlık hakları HIV/AIDS'e ilişkin politikalarda, programlamada ve kaynak dağılımında ihmal edilen önemli bir önceliktir.

* Kız çocukların ve kadınların -cinsel baskı ve şiddete maruz kalmaksızın özgürce yaşama hakkı ve sağlık haklarını da kapsayan- insan haklarının güvenceye alınmaması salgını tetiklemektedir.

* Hastalığa son vermek için, cinsel sağlık ve doğurganlık sağlığı hizmetleri ve eğitimine evrensel ulaşımın sağlanması ve cinsel ve doğurganlık haklarının korunması zorunludur.

* Dünyanın her bölgesinde kadınlara HIV bulaşma oranının arttığı ve bu artışın kadınlar ve kız çocuklarında erkeklerden daha yüksek olduğu bir gerçektir.

* Kadınlar, özellikle de genç kadınlar ve kız çocuklar, haklarının ihlali ve ihmali, cinsiyet eşitsizliği, toplumsal, kültürel ve ekonomik etmenler, yaygın şiddet ve biyoloji yüzünden savunmasız durumdalar.

* Küresel salgına karşı çok-sektörlü tepkinin merkezinde kız çocukların ve kadınların güçlendirilmesi yer almalı.

İmzaya açılan bildirideki talepler cinsel haklar ve doğurganlık hakları açısından ele alınıyor.

Bildirideki talepler

Yüksek Risk"in Yeniden Tanımlanması

Kadınların, özellikle de genç kadınlar ve kız çocukların ciddi risk altında olduğunun kabul edilmesi, ve tüm kadınların kapsamlı cinsel sağlık ve doğurganlık sağlığı hizmetlerinin bir parçası olarak, gizli gönüllü danışmanlık ve test (VCT), tedavi ve destek hakkının tanınması.

Karar Alma Mekanizmasının Genişletilmesi

Kararların kadınların gerçekliğini ve gereksinimini yansıtması için, HIV/AIDS'in bulaştığı ve tesir ettiği kadınlar ile kadın sağlığı ve hakları savunucularının özellikle en yüksek düzeylerdeki karar alma mekanizmalarına tam katılımının sağlanması.

Liderlik Uygulanması

Ayrımcılık ve cinsel şiddete karşı politikalar ve yasalar geliştirmek de dâhil olmak üzere, kadınların cinsel ve doğurganlık haklarını koruyarak, kadınlar için HIV/AIDS riskini ve yükünü azaltan sözlere ve somut eylemlere öncelik verilmesi.

HIV'e yönelik fonlara yatırım yapılması

HIV/AIDS için kapsamlı kaynakların tahsis edilmesi, ve bunların, aşağıda belirtilen konuları da içine alacak şekilde kadınları ve kız çocukları koruyan ve güçlendiren sağlık hizmetleri ve eğitimi için kullanımının izlenmesi:

* HIV/AIDS ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıkları önleme, danışmanlık, test, bakım ve tedavi (ya da yönlendirme) hizmetleri sunacak kapasitedeki kapsamlı cinsel sağlık ve doğurganlık sağlığı hizmetlerinin tüm kadınlar için erişilebilir olması;

* Erkek prezervatifi gibi, sübvanse edilen kadın prezervatifine de evrensel erişim ile mikrobisidler ve kadının uyguladığı diğer korunma teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması;

* Okula devam eden ve etmeyen tüm çocuklar ve gençlerin tam ve doğru bilgi alması, ve cinsel ve doğurganlık hakları, cinsiyet eşitliği ve beceri gelişimini teşvik eden kapsamlı cinsellik eğitimi.

HIV/AIDS Programlarının Güçlendirilmesi

HIV/AIDS programlarıyla tüm kadınların sağlığının ve haklarının korunması:

* Test olmama seçimine destek de dâhil olmak üzere, kadınların gizli gönüllü danışmanlık ve teste erişiminin ve durumun açıklanmasından doğabilecek şiddet, damgalama ve ayrımcılığa karşı korunmasının sağlanması;

* Tüm kadınlar ve kız çocukların yaşları, sağlık ve beslenme durumlarına uygun cinsel ve doğurganlık haklarını da içeren insan haklarının bütünüyle korunmasıyla, AIDS ve fırsatçı enfeksiyonların tedavisine adil ve sürdürülebilir erişiminin sağlanması; farklı yaşlara yönelik uygun tedavi yöntemi araştırmalarının ve bunların geliştirilmesinin artırılması ve yaş, cinsiyet ve bakımın sürekliliği açılarından tedaviye erişimin izlenmesi;

* Kadınların haksız bakım yükünü azaltmak için bakım ve desteğe ayrılmış olan fonların artırılması ve kullanılması.

"Müslüman Toplumlarda Cinsel ve Bedensel Haklar Koalisyonu", Önleme, tedavi ve bakıma evrensel erişim hedefine ulaşmak yolunda; kadınlar ve kız çocuklara ilişkin bu eylem gündemini, HIV/AIDS'e ilişkin Sorumluluk Beyanatı'nın 2006 incelemesine dâhil etmek, uluslararası topluluğun değerlendirmesi gereken önemli bir fırsat, olduğuna dikkat çekiyor.

Kaynak: BİA, 23 Mayıs 2006

Etiketler: kadın
İstihdam