29/05/2015 | Yazar: Gözde Demirbilek

İzmir’deki LGBTİ örgütlerinin oluşturduğu Gökkuşağı Dayanışma Ağı; ilke ve değerlerini de içeren manifestosunu yayınladı.

İzmir’deki LGBTİ örgütlerinin oluşturduğu Gökkuşağı Dayanışma Ağı; ilke ve değerlerini de içeren manifestosunu yayınladı.
 
Fotoğraf: 1 Mayıs 2014-İzmir
 
İzmir’de geçen sene ve bu sene 1 Mayıs’a birlikte çıkan, bugünlerde Onur Yürüyüşü hazırlığı içinde olan Gökkuşağı Dayanışma Ağı; manifestosunu yayınladı.
 
Dokuz Eylül Üniversitesi Eşit Şerit, Ege Üniversitesi LeGeBİT, Eğitim-SEN 2 No’lu LGBTİ Komisyonu, Ekonomi Üniversitesi Eşit Platform, HDK İzmir LGBTİ, İzmir LGBTİ İnisiyatifi, İzmir Liseli LGBTİ, SDP İzmir LGBTİ, Siyah Pembe Üçgen Derneği, T-Kulüp İzmir ve Türk Psikologlar Derneği’nden oluşan Gökkuşağı Dayanışma Ağı’nın 26 Mayıs’ta oy birliğiyle kabul ettiği manifestonun tamamı şöyle:
 
GDA Manifesto
 
Bu metin İzmir Gökkuşağı Dayanışma Ağı (GDA)’nın LGBTİ’lerin insan hakları savunuculuğu alanında çalışan örgütler  ve/veya bireyler ve diğer hak temelli örgütlenmeler ile GDA arasındaki ilişkilenmenin çerçevesini tanımlamak için hazırlanmıştır.
 
İzmir Gökkuşağı Dayanışma Ağı (GDA) nedir?
 
GDA, İzmir yerelinde LGBTİ’lerin insan hakları savunuculuğu alanında  çalışan örgütlerin  ortak eylemlilikte bulunabilmek ve çeşitli örgütlerin eylemliliklerinin çakışmasını önlemek suretiyle eylemlere ulaşımın kısıtlanmaması ve LGBTİ görünürlüğünün desteklenmesi amaçlı bir iletişim ve dayanışma ağıdır.
 
GDA bileşenleri kimlerdir?
 
GDA  örgütsel/bireysel katılıma açıktır. Buna göre hali hazırda GDA aşağıdaki örgütlerin dayanışmasından oluşan bir ağdır:
 
Dokuz Eylül Üniversitesi Eşit Şerit 
Ege Üniversitesi LeGeBİT
Eğitim-SEN 2 No’lu LGBTİ Komisyonu
Ekonomi Üniversitesi Eşit Platform
HDK İzmir LGBTİ
İzmir LGBTİ İnisiyatifi
İzmir Liseli LGBTİ
SDP İzmir LGBTİ
Siyah Pembe Üçgen Derneği
T-Kulüp İzmir 
Türk Psikologlar Derneği 
 
GDA’ya dahil olma, ayrılma ve çıkarılma
 
GDA’ya dahil olmak isteyen örgüt/kişi, herhangi bir bileşen üzerinden bu isteğinin iletilmesini talep edebileceği gibi, GDA’nın karar alma toplantılarına bir temsilci göndereceğini bildirerek direkt olarak da talep edebilir. Talebe cevap bir sonraki GDA karar alma toplantısında olumlu ya da olumsuz her iki durumda da bildirilir.
 
GDA’dan ayrılmak isteyen örgüt, örgütün temsilcisini beyanı üzerinden bunu gerçekleştirebilir. İlk toplantıda bu durum karara bağlanır.
 
Aşağıda belirtilen çalışma alanları dışında kalan veya yine aşağıda belirtilen ilke ve değerlere uymayan örgütler GDA’ya dahil olamazlar. Dahil olan örgütlerden herhangi biri aşağıdaki ilke ve değerleri ihlal edecek tutum ve faaliyetlerde bulunduğunda diğer bütün bileşenlerin ortak kararı neticesinde kınama alabilir ya da bileşen olmaktan çıkarılabilir.
 
GDA çalışma alanları, ilke ve değerleri
 
İzmir Gökkuşağı Dayanışma Ağı (GDA)’nın öncelikli çalışma alanları şöyle belirlenmiştir:
 
GDA, Toplumda LGBTİ’lerin eşit hak ve özgürlüklere sahip olması için çalışmalar yürütür. Bu amaçla;
 
İzmir yerelinde LGBTİ’lerin insan hakları alanında çalışan örgütlerin  faaliyetlerini görünür kılmayı ve/veya katma değer yaratmayı,
 
GDA ile diğer LGBTİ örgütler ve hak temelli çalışan sivil toplum kuruluşları arasında karşılıklı anlayış ve deneyim paylaşımını artırarak dayanışma ve işbirliği olanaklarını geliştirmeyi, güçlendirmeyi çalışma ilkesi olarak benimser. Çalışmalarında insan haklarının evrensel değerlerini yaygınlaştırmaya çalışır. Bu değerlere bağlı olarak İzmir Gökkuşağı Dayanışma Ağı;
 
Şiddetsizlik kültürünü benimser
 
Bu kapsamda uluslararası insan hakları belgelerinde tanımlanan şiddetin her türlüsüne nereden kaynaklanırsa kaynaklansın karşı bir duruş sergiler. İktidar ilişkilerine ve şiddetin iktidar aracı olarak kullanılmasına karşı çıkar. Yapısı ve işleyişinde şiddet unsuru barındıran hiçbir grupla birlikte çalışmaz.
 
Şeffaflık ilkesini benimser
 
GDA’nın birlikte çalışma pratiklerine ilişkin her türlü belge, rapor ve benzeri dökümanlar birlikteliklerin içindeki ve dışındaki herkese açıktır.
 
Eşitlikçidir
 
GDA bileşeni her örgüt GDA içerisinde eşit bir biçimde temsil edilir. Eşitliği mutlak eşitlik olarak almaz. GDA, LGBTİ kişilerle ve LGBTİ’lerin insan hakları alanında çalışan örgütlerle arasındaki ilişkiyi eşitlikçi bir anlayış üzerinden tahsis eder, bu ilişkilerde öncelik sırası gözetmez ve eşitlikçi davranır.
 
Hiyerarşi karşıtıdır
 
GDA’nın kendi içinde ve kurduğu işbirliklerinde hiyerarşi karşıtı olması, herkesin eşit ağırlıkta olması, karar vermesi demektir.
 
GDA’ya dâhil olan örgütler ne kendi içlerinde ne de başka örgütlerle ilişkilerinde hiyerarşik olamazlar.
 
Katılımcılık ilkesini benimser
 
İşbirliklerinde bütün kararların bütün üyelerinin katılımı ile alınması için çalışır. Kurulan ortaklıklar da örgütler, karar alma ve yönetim mekanizmalarında eşit yer alır. GDA’ya dahil olan bireyler ve örgütler, özgür bir biçimde düşüncelerini ifade edebilmeli ve kendi hedeflerini kurulan ortaklıkların amaçlarına dâhil edebilmelidir.
 
Dayanışmacıdır
 
İzmir yerelindeki LGBTİ örgütlerinin arasındaki örgütsel kapasitelerinin güçlendirilmesi için bilgi, beceri alışverişinin sağlanması, dışarıdan gelecek risklere karşı ortak hareket edilmesi ve güç birliği oluşturulmasını bir dayanışma değeri olarak kabul eder. 

Etiketler: yaşam
İstihdam