14/09/2023 | Yazar: Seçin Tuncel

Kaos GL Derneği’nin insan hakları programı yeni dönemi planladı, tematik ve genel raporları, yerel yönetimler ve sivil topluma savunuculuk hedefleriyle daha uyumlu hale getirmeye karar verdi.

Kaos GL, insan hakları raporlarını savunuculukla güçlendirecek Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL Derneği, önümüzdeki dönemi planlamak üzere 4-8 Eylül tarihleri arasında kamp yaptı. Dernek çalışanlarının bir araya geldiği kampta Kaos GL’nin 2023 çalışmaları değerlendirildi, 2024’te neler yapacağı konuşuldu.

Kamp boyunca derneğin İnsan Hakları, Medya ve İletişim, Akademik ve Kültürel Çalışmalar ve Mülteci Hakları programları ayrı ayrı toplandı. İnsan hakları programının toplantısında program çalışanları, faaliyet raporlarını derneğin diğer çalışanlarına sundu.

Program, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi önümüzdeki dönem de LGBTİ+’ların insan hakları, özel sektör ve kamudaki durum ve nefret suçları raporlarını yayınlayacak. Önümüzdeki dönemde LGBTİ+’ların insan haklarına ilişkin durumu gelişmeleri ve ihlallerin daha yaygınlaşması için bu raporlar artık bilgi notları ile sunulacak.

İnsan hakları programı çalışmaları kapsamında yer alan savunuculuk faaliyetleri için 2023 yılı başlarında bir savunuculuk çalışma grubu kurulmuştu. Kampta bu çalışma grubunun sistematik olarak toplanması için de kararlar alındı.

Program hakkında

Kaos GL İnsan Hakları Programı, evrensel insan hakları ilkeleri ve standartları ışığında Türkiye’de ve uluslararası düzeyde mülteciler dâhil LGBTİ+ haklarının korunması, kullanılması ve geliştirilmesi için çalışır; yasal, politik ve sosyal değişimi hedefler.

Bu misyon doğrultusunda uluslararası, ulusal ve yerel ölçekte farkındalık, savunuculuk ve kapasite geliştirme etkinlikleri düzenler ve böylesi etkinliklere katılım sağlar. LGBTİ+ haklarına dair literatürü zenginleştirme çalışmaları kapsamında yayınlar üretir ve uluslararası kaynakları Türkçe’ye veya Türkiye’de kullanılan diğer dillere kazandırır. İzleme ve belgeleme faaliyetleri yoluyla LGBTİ+’lara ilişkin insan hakları raporları yayımlar veya böylesi raporlama süreçlerine katkı sunar.

Kapasite geliştirme hedefi uyarınca LGBTİ+’lara, insan hakları savunucularına, karar alıcılara, politika belirleyicilere, meslek gruplarına, sivil toplum örgütlerine ve diğer sosyal taraflara yönelik etkinlikler düzenler.

Kaos GL, uluslararası insan hakları mekanizmalarının çalışma süreçlerini takip ederek söz konusu mekanizmalara yazılı ve sözlü rapor sunar. Kaos GL bu raporları kendi başına hazırlayabilir ya da hak temelli sivil toplum işbirlikleri içinde yer alabilir. Ayrıca, gündemin gerektirdiği durumlarda Kaos GL uluslararası insan hakları mekanizmaları ile iletişime geçerek konuya dair insan hakları görüşünü aktarır.

Bununla birlikte, senelik olarak yürüttüğü özel izleme süreçleri doğrultusunda aşağıdaki insan hakları raporlarını senelik olarak kamuoyu ve paydaşlar ile paylaşır:

  • Türkiye’de LGBTİ+ Haklarının Durumu
  • Homofobi ve Transfobi Temelli Nefret Suçları
  • Özel Sektör Çalışanı LGBTİ+’ların Durumu
  • Kamu Çalışanı LGBTİ+’ların Durumu

Ayrıca, Kaos GL gerekli gördüğü durumlarda insan haklarına dair spesifik alanlarda tematik raporlar üretebilir.

Kaos GL, kendi uzmanlığını uluslararası ve ulusal uzman kişilerin katkısıyla pekiştirerek karar alıcılara, insan hakları savunucularına, sivil toplum örgütlerine, meslek uzmanlarına, kamu çalışanlarına, özel sektör temsilcilerine ya da diğer yurttaş ve mülteci gruplarına yönelik insan hakları eğitimleri düzenler ya da böylesi eğitimler için işbirliği yapar. Kaos GL bu eğitimlerde içerik olarak Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Birliği ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi yapıların LGBTİ+ hakları ile ilgili sözleşme, belge ve içtihatlarını referans. Bunu yaparken, ulusal mevzuat ve politikaların Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleri ile ilgili uyumunu inceler ve tavsiyeler üretir.


Etiketler: insan hakları
İstihdam