06/10/2020 | Yazar: Kaos GL

COVID-19 pandemisi sürecinde LGBTİ+’ların sağlık, barınma, ekonomi, ruh sağlığı, eğitim, sosyal koşulları ve şiddet deneyimleri bakımından durumlarını belirlemeyi hedefleyen çalışmanın öneri ve talepleri var.

“COVID-19 Salgınında LGBTİ+ Topluluğunun Durumu” öneri ve talepleri Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Genç Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Gençlik Çalışmaları ve Dayanışma Derneği (Genç LGBTİ+) COVID-19 pandemisinin LGBTİ+’lara etkilerini görünür kılmak ve LGBTİ+’ların bu süreçte deneyimlerini gündemleştirmek amacıyla hazırladığı “COVID-19 Salgınında LGBTİ+ Topluluğunun Durumu” başlıklı araştırma raporunu yayınladı.

Online olarak yapılan anket çalışmasına 2020 Mayıs ve Haziran aylarında Türkiye’nin 81 ilinden 252 LGBTİ+ kişi katıldı.

Öneri ve talepler

COVID-19 pandemisi sürecinde LGBTİ+’ların sağlık, barınma, ekonomi, ruh sağlığı, eğitim, sosyal koşulları ve şiddet deneyimleri bakımından durumlarını belirlemeyi hedefleyen çalışmanın analizleri ışığında bu alanlara ilişkin çeşitli sonuçlar ortaya çıktı.

Tematik olarak belirlenen alanlarda elde edilen bulgu ve sonuçlar ışığında sorunların giderilmesine yönelik bazı öneri ve talepler aşağıda sıralandı:

“Sağlık durumuna ilişkin öneriler

Katılımcıların çoğu pandemi sürecinde sağlık alanında kontrollü bir biçimde anonim test merkezlerinin işleyişinin devam etmesini talep etmiştir.

HIV, HPV vb. ilaçlarının erişimi ve ilaç yazdırma konusunda takip olmalı ve kişilere ilaçları ücretsiz bir şekilde ulaştırılmalıdır.

Araştırmaya katılan kişilerden maskeye ve hijyen malzemelerine erişemeyenler olmuştur. Bu nedenle maske ve kişisel hijyen malzemeleri LGBTİ+’lar için de ücretsiz ve erişilebilir olmalıdır.

“Barınma durumuna ilişkin öneri

LGBTİ+’ların olası ev içi şiddete maruziyetinden uzaklaşma alanları olarak görülebilecek öğrenci yurtlarına geri döndürülmesi için pandemi koşullarına uygun olarak yurtların hizmete girmesi ve bir kısmının karantina bölgesi olmaktan çıkarılması önerilmektedir.”

“Ekonomik duruma ilişkin öneriler

Pandemi sürecinde işsiz kalan, ücretsiz izne çıkarılan kişilere koşulsuz olarak yaşam standartlarını sürdürebileceği gerekli desteklerin sunulması önerilmektedir.

Belediyeler ve merkezi yönetim tarafından verilen temel gıda ve hijyen malzemesi yardımlara birlikte, ekonomik destek yardımlarının da LGBTİ+’lar için erişilebilir ve kapsayıcı olması gerekmektedir.

Kayıtlı veya kayıtsız, seks işçiliği yapan kişilere temel gıda ve hijyen malzemesi yardımlarının yapılması ve ekonomik destek verilmesi önerilmiştir.

Performans sanatçıları, müzisyenler ve gece sektörü ile birlikte eğlence sektöründe çalışan ve işini kaybetmiş/işine son verilmiş kişiler için ekonomik destek sağlanmalıdır.

Öğrenci olan ve part-time veya dönemsel olarak kafe/barlarda çalışan kişilere iş kaybından kaynaklı ekonomik destek sunulmalıdır.

LGBTİ+ dernek/topluluk/kolektifler LGBTİ+’lara ekonomik destek sağlamada daha etkili ve erişilebilir planlamalar yapmalıdır.”

“Ruh sağlığı durumuna ilişkin öneriler

Pandemi sürecinden psikolojik olarak olumsuz etkilenen ve halihazırda süreç içerisinde destek alanların önemli bir bölümünün desteğini kaybettiği katılımcı grubundan hareketle LGBTİ+’lara yönelik psikolojik ve psikiyatrik destek imkanlarının (psikoterapi ve farmokoterapi) özellikle devlet kuruluşları tarafından ücretsiz şekilde sağlanması önerilmektedir.

LGBTİ+’lar için sorun alanları olarak görünen anksiyete ve depresyon ile ilişkili sorunlara yönelik birincil, ikincil ve üçüncül önleme ve müdahale programları geliştirilerek kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanabilir hizmetler sunulmalıdır.

Araştırma sonuçları ışığında en çok tercih edilen uzmanlar olan psikologlar ve psikiyatristler ile LGBTİ+’larla çalışmak bakımından destekleyici ve geliştirici eğitimler, süpervizyon çalışmaları ve sertifikasyon çalışmaları devlet kurumları, enstitüler ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Üniversitelerin ilgili departmanlarında LGBTİ+’larla çalışmak özelinde ders içerikleri hazırlanabilir.

Toplumsal olarak LGBTİ+’ların ayrımcılığa ve herhangi bir türde şiddete maruz kalmasının önüne geçebilecek her türlü yasa, bilgilendirme çalışması, demokratik katılımın arttırılmasını sağlayan araçlar, gruplar arası teması arttıracak çalışmalar LGBTİ+’ların ev içerisinde yaşadığı sorunların ortadan kalkmasına katkı sağlayacaktır.

Ailelerin psiko-sosyal destek alabileceği özellikle belediyeler ve aile ve sosyal politikalar birimlerinde LGBTİ+’ları güçlendirecek çalışmaların yapılması önerilmektedir.”

“Sosyal etki durumuna ilişkin öneriler

Katılımcılardan öneri sunan kişilerin talepleri doğrultusunda; sosyalleşme alanında dernek, topluluk ve kolektiflerin kişilerle daha sık iletişimde bulunması, online etkinliklerde çeşitlilik artması ve kapsayıcı olması, psiko-sosyal destek mekanizmalarının erişilebilir olması önerilmektedir.

Online yapılan etkinliklerin motivasyon arttırıcı, kişilere yalnız olmadıklarını hissettirebilen şekilde tasarlanması, sohbet gruplarının devam etmesi önerileri gelmiştir.”

“Eğitim durumuna ilişkin öneriler

Online eğitim platformları ve internete erişim, bilgisayara erişim gibi teknik sorunlar için ilgili bakanlıkların başta olmak üzere yerel otoritelerin öğrencilere eğitim hakkına erişim için imkanlar sağlaması

Eğitime devam etmede ortaya çıkan motivasyon güçlüğü, odaklanmada zorluk, stres ve kaygı gibi olumsuz duygusal ve bilişsel değişimler göz önünde alınarak eğitim programlarının hazırlanması ve uygulamalara yer verilmesi ile öğrencileri destekleyici uzaktan erişilebilen danışmanlık hizmetleri sağlanması

Eğitimin niteliğinde yaşandığı belirtilen düşüş, verimsizlik, öğrenme ve anlamada güçlük gibi sorunların aşılabilmesi için ders içeriklerinin ve uygulama araçlarının uygun ve form ve araçlarla gerçekleştirilmesine ilişkin araştırma ve politikalar hazırlanması

Bazı LGBTİ+’ların yaşanan değişimi “olumlu” olarak değerlendirmesinde rolü olduğu düşünülen okul çevresindeki ayrımcı tutum ve davranışlara maruz bırakılmaktan korunma için eğitim kurumları bünyesinde eğitim, LGBTİ+ öğrencileri destekleme, ayrımcılığa karşı yaptırımları içeren politikalar hazırlanması ve uygulanması

Spesifik olarak ev ortamının ders çalışmaya uygunsuzluğu ve LGBTİ+’lar için ‘güvenli olmayan’ bir alan olabileceği sonuçlarından hareketler ev dışında eğitimi sürdürebilmeyi sağlayan alanların ilgili ülke düzeyi ve yerel otoritelerce sağlanması”

“Şiddet deneyimi durumuna ilişkin öneriler

İstanbul Sözleşmesinin uygulanması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi göz önünde bulundurularak cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dair özel düzenlemeler yapılması gerekmektedir.

Eşit yurttaşlık hakkına bağlı kalınarak politika yapılmalıdır.

Yerel ve merkezi yönetimlerin, şiddete karşı korunmaya ihtiyacı olan LGBTİ+’lar için sığınma evleri açmaları gerekmektedir.

Yerel ve merkezi yönetimlerin LGBTİ+ kişilerin ekonomik bağımsızlıklarını elde edebilmeleri için istihdamda LGBTİ+ kotası koymaları gerekmektedir.

Eğitim sisteminde toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim, cinsiyet kimliğiyle ilgili olarak temel bilgilerin müfredata eklenmesi gerekmektedir.

Sivil toplum örgütleri dayanışma ağlarını güçlendirmeleri, insan hakları temelinde LGBTİ+’ların temel hak ve özgürlükleri ile ilgili bilgilendirici materyal ve etkinliklerini arttırmalı ve hizmet sağlayıcılara daha kolay erişebilmek için bir rehber oluşturmalıdır.”

Raporun tamamını buradan okuyabilirsiniz.


Etiketler: yaşam, eğitim, sağlık
nefret