13/06/2014 | Yazar: Yıldız Tar

Valilik’in ‘cinsel yönelim’ engeline takılan Van Ekogenç Derneği hakkında kapatma davası 27 Haziran’da görülecek.

‘Ekogenç kapatılmasın, haydi dayanışmaya!’ Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
Valilik’in “cinsel yönelim” engeline takılan Van Ekogenç Derneği hakkında kapatma davası 27 Haziran’da görülecek.
 
Van Valiliği’nin tüzüğünde “cinsel yönelim” kavramı geçtiği ve hiyerarşiye dayanmayan bir yönetişimi benimsediği için hakkında kapatma davası açtığı Van’da kurulan Gençlik ve Ekoloji Derneği (Ekogenç) dayanışmaya çağırıyor.
 
Ekogenç, 27 Haziran’da görülecek kapatma davası öncesi, sivil toplum örgütlerini davaya müdahil olmaya çağırıyor. Kapatılma davasına karşı imza kampanyası da şu adreste devam ediyor.
 
Ekogenç nedir?
Ekogenç, bir gençlik örgütü olup asıl çalışma alanı ekoloji ve gençlik haklarıdır; ancak ekolojiye bütüncül bakış açısı neticesi olarak, cinsel yönelim kavramını çalışma alanlarına yerleştirmiştir. Hiyerarşiye karşı bir duruş geliştirmeyi ön gören dernek, erkeğin-kadın, heteroseksüelin-eşcinsel, insanın-doğa üzerindeki hiyerarşisine karşı durmaktadır.
 
Ekogenç davayı nasıl yorumluyor?
Ekogenç aktivistleri bu davanın örgütlenme hakkına bir saldırı olduğunu belirterek dayanışmaya çağırıyor:
 
“Ekogenç, ekolojik yaşam prensipleri çerçevesinde Van’da kurulmuş, ekoloji ve gençlik derneğidir. Tüzüğünde tüm hak temelli alanlar gibi, cinsel yönelim ibaresi kullanıldığı için ve hiyerarşiye dayanmayan bir örgütlenme modelini tercih ettiği için Van Valiliği tarafından kapatma davası açılmıştır.  Bu dava bireylerin hukuk çerçevesinde örgütlenme hakkını elinden almaktadır.  Örgütlenme hakkı evrensel insan hakları beyannamesinde ve anayasa tarafından güvence altına alınmıştır.
 
“Buna rağmen Ekogenç’in demokratik ve insani hakkı olan örgütlenme hakkı gasp edilmeye çalışılmaktadır. Sizleri bireyin özgürlüğünün önüne geçmeye çalışan kurumlara ve yapılara karşı, örgütlenme hakkının gaspına karşı, demokrasinin ve insan haklarının gereğinin yapılmasına ilişkin imza atmaya davet ediyoruz. Lütfen bu kampanyaya kulak verin, her geçen gün, sizin, bizim ve diğerlerinin özgürlük alanları daraltılıyor. Hepimizi dayanışmaya çağırıyoruz. Örgütlenme hakkı engellenemez!”
 
Nasıl müdafi olunur?
Davaya müdafi olmak için Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe yazmak gerekiyor. Aşağıdakine benzer bir dilekçeyi, Hastane Caddesi Urartu Oteli Yukarısı Nedim Odabaşı İş Merkezi A Blok Kat:3 No: 7-8 adresine kurum ya da kişi imzasıyla göndermek yeterli.
 
Dilekçe
EKOGENÇ’in (Gençlik ve Ekoloji Derneği) dernek kurmak amacıyla Dernekler Masası Van İl Müdürlüğü’ne yaptığı başvuruda dernek tüzüğünde yer alan “cinsel yönelim alanında çalışma” ve “Dernekte alınan bütün kararlarda tüm üyeler sorumlu olduğu gibi değiştirilmesinde de yer alabilir”, “tüm üyeler karar toplantılarına katılabilir, karar verebilir” ifadelerinin Van Valiliği Dernekler il Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda tüzükten çıkarılma talebi, aksi halinde derneğin feshinin gerçekleşeceği talebi mevcuttur.
 
Evrensel İnsan Hakları Beyannamesinin 20. ve Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Sözleşme’nin 22. Maddesi hükümlerinde herkesin dernek kurma hakkına sahip olduğu , Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11. Maddesinde de aynı husus tekrarlandıktan sonra bu hakkın kullanılmasında ancak ulusal güvenlik, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için zorunlu olan ölçüde ve yasa ile öngörülmek koşuluyla müdahale edilebileceği , 14. Maddesinde ise bu sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanmanın cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler , ulusal veya sosyal köken, ulusal bir azınlığa mensup olma, servet, doğum veya herhangi bir durum bakımından hiçbir ayrımcılık yapılmadan sağlanacağı açıklanarak ayrımcılık yasaklanmıştır. Yukarda bahsedilen unsurlar Anayasamızın 33. Maddesi’nde geçmektedir.
 
Biz/Ben sürdürülebilir yaşam, organik tarım, enerji, iklim değişikliği, kırsal kalkınma, eğitim, kültür, sosyal politika, sanat, cinsiyet, ayrımcılık, yoksulluk, mülteci, sığınmacı, gençlik, çocuk, engelli, cinsel yönelim alanlarında faaliyet yürüten  dernek/vakıf/kooperatif/aktivist/kişi olarak EKOGENÇ’ e açılan/açılacak olan davanın  yukarıda yazılı olan sözleşme-beyanname-anayasa maddeleri gereğince açılamayacağı ve insan hakları ihlalini barındırdığı göz önüne alınarak reddedilmesi gerekmektedir. Ayrıca dernek/vakıf/kooperatif ‘imizin tüzüğünde de EKOGENÇ’ in tüzüğünde yer alan ve değiştirilmesi istenen maddeler yer almaktadır ve emsal gösterilebilinir.
 
Bu açıklamalar hususunda davanın reddini ve EKOGENÇ tüzüğünün olduğu gibi kabul edilmesini talep ediyoruz/ediyorum. 

Etiketler: yaşam, ekoloji
Bayram