23/05/2018 | Yazar: Kaos GL

Bölgesel ya da yerel politikalarda açıkça temsil edilmeseler de LGBTİ kişiler nüfusun geneli için geliştirilen politikaların ayrılmaz ve göz ardı edilemez bir parçasıdır.

Politika geliştirme ve uygulamada LGBTİ hakları Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Her ne kadar çoğu zaman bölgesel ya da yerel politikalarda açıkça temsil edilmeseler de LGBTİ kişiler nüfusun geneli için geliştirilen politikaların ayrılmaz ve göz ardı edilemez bir parçasıdır.

Avrupa Konseyi bünyesindeki yerel ve bölgesel yönetimlerde fırsat eşitliği ile ilgili sorunları çözmekle yükümlü politika belirleyiciler için iyi uygulamaların altını çizmeyi amaçlayan “Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelinde Ayrımcılıkla Mücadelede Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin İyi Uygulamaları Derlemesi” yayınlandı.

Avrupa Konseyi’nin Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından hazırlanan derlemeyi Kaos GL Derneği için Işıl Demirakın ve Onur Menteş Türkçeleştirdi, yayının editörlüğünü Murat Köylü üstlendi.

“Benim Belediyem” yazı dizisi kapsamında kitabın “Politika geliştirme ve uygulama alanlarında LGBTİ meselelerinin anaakım haline getirilmesi” bölümünü yayınlıyoruz.

LGBTİ meselelerinin anaakım hale getirilmesi

LGBTİ kişiler yalnızca cinsel yönelimleri ya da cinsiyet kimlikleri üzerinden tanımlanamazlar. LGBTİ kişiler, hükümetlerinin haklarını teminat altına alınacağını umarak şehirlerde ve daha küçük yerleşim birimlerinde yaşamaktadırlar. Her ne kadar çoğu zaman bölgesel ya da yerel politikalarda açıkça temsil edilmeseler de LGBTİ kişiler nüfusun geneli için geliştirilen politikaların ayrılmaz ve göz ardı edilemez bir parçasıdır. Yalnızca politikalarda bazı azınlıkların özel gereksinimlerine daha fazla odaklanılması gerektiği durumlarda, özellikle kendilerinden bahsedilir ya da bahsedilmelidir.

- Özellikle savunmasız durumda bulunan grupların ve kimliklerin kesiştikleri noktalara dikkat çekmek için politika ve yaklaşımların pratik örnekleri geliştirilmiştir. Bazı şehirler LGBTİ kişilerin insan haklarını yerel ya da bölgesel bir uygulamaya dönüştürmek için Yogyakarta İlkeleri’nden[1] yararlanmaktadır. Bazı şehirler ise LGBTİ ile ilgili özel politika belgeleri hazırlamıştır. Başka bir yaklaşım ise LGBTİ meselelerinin mevcut politika tedbirleri içinde anaakımlaştırılmasıdır. Bu politikalar genellikle yerel, bölgesel ya da ulusal LGBTİ savunuculuk örgütleri ya da insan hakları alanında çalışan sivil toplum örgütleri (STÖ) ile işbirliği içinde geliştirilmektedir.

- Yerel ve bölgesel yönetimler ile LGBTİ örgütleri arasındaki işbirliği, LGBTİ meselelerinin yerel politikalarda başarılı şekilde ele alınmasını sağlayabilir. LGBTİ topluluğuna özel meseleler ve deneyimler hakkında STÖ’lerin yerel yönetimlere danışmanlık yapması sayesinde topluluğun politika yapım sürecinde dikkate alınması sağlanmaktadır.

- Örneğin, İskoçya’daki South Lanarkshire Belediye Meclisi çeşitlilik konusunda daha açık bir tutum benimsemeye karar verdikten sonra eşitliklerin anaakımlaştırılması[2] hakkında bir rapor ve belediye planı yayımladı. Planda, önemli bir işveren olarak belediye meclisi; ayrımcılık, taciz ve mağdurlaştırmanın tüm biçimlerini ortadan kaldırmak, herkes için fırsat eşitliğini artırmak ve toplum genelinde iyi ilişkiler kurulmasını desteklemek için iyi uygulamalar geliştirmeyi amaçlamaktadır. 2013’ten 2017’ye kadar olan dönemi kapsayan plan, tüm ayrımcılık temellerini kapsamaktadır. Planda, belediye meclisinin eşitlik konusunda yasal yükümlülükleri ile birlikte belediye hizmetlerini kullanan tüm yurttaşların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ortaklarıyla nasıl çalışacağı ortaya konulmaktadır. Rapor boyunca açık bir biçimde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden bahsedilmektedir.

- Amsterdam şehrinde, 1980’den bu yana LGBTİ kişilerin özgürleşmesi için özel bir politika uygulanmaktadır ve belediye 2010’da şehirle ilgili tüm politikalarda LGBTİ meselelerinin ele alınması için bir çalışma başlatmıştır. Bu strateji üç temel politika değişikliğine dayanmaktadır:

*Belediye başkanının ve tüm Wethouderlerin,* LGBTİ meselelerinin yalnızca bir politika bölümünün sorumluluğu değil, ortak bir sorumluluk olduğuna dair taahhütte bulunması;

*Sübvansiyonlar için yeni kurallar: 2012 yılından itibaren şehirle iş ilişkisi ya da parasal bir ilişkisi bulunan tüm ortaklar cinsel çeşitlilik meselesini açıkça dikkate almak zorundadır;

*İşveren olarak sorumluluk: İşyerinde Onur çalışma grubuna katılarak LGBTİ devlet memurlarının ve idari çalışanların çalışma koşullarının iyileştirilmesi.

* Ç.n. ‘Wethouder’ (İngilizcesi alderman) terimi, tam Türkçe karşılığı olmadığı için orijinal dilinde kullanılmıştır. Belediye Meclisi tarafından daha önce meclis üyeliği deneyimi bulunan kişiler arasından seçilirler ve her birinin farklı çalışma alanları bulunur. Wethouderler ve belediye başkanı, kararların çoğunun oybirliğiyle alındığı belediye yürütme konseyini oluşturur ve politikaları uygular. Bir Wethouder, belediye meclisinin güvenoyunu geri çekmesi halinde görevini kaybeder.

- Söz konusu değişiklikler, kamu düzeni/güvenlik, sağlık ve refah, spor, eğitim, gençlik, çalışma ve gelirler, istihdam, ekonomiyle ilgili meseleler ve şehir tanıtım ve pazarlama gibi tüm düzenli politika bölümlerinin sürece dahil olması ile sonuçlanmıştır. Sorumluluk sahibi politika belirleyiciler ve idari personel LGBTİ meseleleri üzerine aralarındaki işbirliğini yapılandırmak için belediye çapında bir yuvarlak masa toplantısına katılmıştır. Bunun sonucunda, diğer politika bölümleri ile LGBTİ politika planının yürütülmesi konusunda, bunları destekleyen yurttaşlık ve çeşitlilik politikaları bölümü arasında bir dizi somut ve resmi anlaşma yapılmıştır. Artık tüm bölümler, politika belirleyiciler için, LGBTİ örgütleri ve bireysel uzmanlarla işbirliği içinde, LGBTİ konularında ağ oturumları ve bilgilendirme seminerleri düzenlemektedir. Eşgüdümden sorumlu politika bölümü, bu yapılırken, her bir bölüm bünyesinde politika tedbirlerinin sahiplenilmesinin ve sorumluluğunun üstlenilmesinin gereğinin altını çizmektedir.  

- Yurttaşlık ve çeşitlilik politikalarından sorumlu Wethouder, LGBTİ meseleleri ile ilgili genel durumun ve LGBTİ politikasının genel kamu politikalarına dahil edilmesi sürecinin eşgüdümünü sağlar ve bunları izler. Her yıl gelişmelerle ilgili bir rapor Amsterdam Şehir Meclisi’ne sunulur ve burada tartışılır.[3]

- Bulgaristan’da, Sofya’da bulunan GLAS Foundation nefret suçları ve diğer olaylarla ilgili veri toplamaktadır. Sonuçlar, bazen acil bir durumun yerel yönetimlerle değerlendirilmesi için kullanılmaktadır. Bu sayede artan farkındalık, Bulgar polis memurlarının Hollandalı LGBTİ polis ağı olan “Pink in Blue” tarafından düzenlenen eğitime katılmasını sağlamıştır. Nefret suçları üzerine çalışan bölgesel polis kuvvetleri böylelikle homofobik ve transfobik olaylar hakkında deneyim kazanmıştır.[4]

- Birleşik Krallık’ta, Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu (EHRC), İngiltere’deki kamu kurumları  (ve İskoçya ve Galler’de görevlerini devretmemiş organlar) [5] için cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularını açıkça ele alan kılavuzlar yayımlamaktadır. Bu kılavuzlarda, eşitliğin sağlanması görevine genel bir bakış ve yasal olarak gerekli adımlarla birlikte tavsiye niteliğinde yapılabilecekler yer almaktadır. 2015’te EHRC, Leicester ve Leicestershire bölgelerinde LGBTİ kişilerin nefret suçu bildirimlerine dair beklentileri ve deneyimleri konusunda kapsamlı bir rapor hazırlamıştır. Rapor kendilerini LGBTİ olarak tanımlayan 50 kişi ile yapılan görüşmelere dayandırılmıştır ve yerelde uygulamacılara iyi örnekler konusunda kılavuzluk yapmaktadır. [6] 

Derlemenin tamamı için burayı ziyaret edebilirsiniz.

Yazı dizisindeki diğer metinler:

“Daha eşit bir kent için ısrarcıyız”

Ayrımcılıkla mücadelede ulusal mevzuat yetersizse söz yerelde

“Benim Belediyem” yazı dizisi başlıyor!

13 adımda yerel yönetimler ayrımcılıkla mücadele için ne yapmalı?

İzmir’de Uluslararası Cinsiyet Eşitliği ve Yerel Yönetim Konferansı

Benim Belediyem: Kopenhag

*Bu içerik Siyah Pembe Üçgen ve Kaos GL’nin yürüttüğü, Avrupa Birliği’nin desteklediği “Türkiye Belediyelerinde LGBTİ Eşitlik Politikalarını Güçlendirme Projesi” kapsamında yayınlanmıştır. Bu, içeriğin Avrupa Birliği’nin resmi görüşünü yansıttığı anlamına gelmemektedir.

 


[1] Yogyakarta İlkeleri (2007) geniş bir yelpazedeki insan hakları standartlarını ve bunların cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri ile ilgili meselelere uygulanmasını ele almaktadır: www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.pdf.

[2] www.southlanarkshire.gov.uk/info/200200/equality_in_employment/592/equal_ opportunities_and_diversity.

[3] www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/diversiteit/roze- agenda-2015/?reload=true&authenticate_token=7b0126a3-dd98-4dd0-9de0-1844ae3187f7.

[4] 28-31 Ekim 2015 tarihlerinde Atina’da gerçekleştirilen ILGA-Europe Yıllık Konferansı’nda LGBTİ aktivistler için Yerel ve Bölgesel Yönetimler ile Çalışma konusunda İyi Uygulamalar Çalıştayı’nda Simeon Vasilev tarafından yapılan katkı.

[5] www.equalityhumanrights.com/en/advice-and-guidance

[6] www.equalityhumanrights.com/publication/lgbt-hate-crime-reporting-identifying -barriers-and-solutions.


Etiketler: insan hakları, kent hakkı
İstihdam