19/09/2017 | Yazar: Umut Güner

Kaos GL 23. yaşını LGBTİ örgütleri başta olmak üzere LGBTİ alanında ortaklaştığı, birlikte çalışmalar yürüttüğü sivil toplum örgütlerine yayın desteği sunarak kutluyor.

20 Eylül’de koli başkadır! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL 23. yaşını LGBTİ örgütleri başta olmak üzere LGBTİ alanında ortaklaştığı, birlikte çalışmalar yürüttüğü sivil toplum örgütlerine yayın desteği sunarak kutluyor.

Kaos GL; İstanbul, Mersin, Diyarbakır, Ankara ve İzmir’den sivil toplum örgütlerine yayın desteği sundu. İstanbul’dan Sofa Kitap, Şişli Belediyesi Eşitlik Birimi, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), Pozitif Yaşam, CETAD, Mersin’den Kültürhane ve Mersin Yedirenk’, İzmir’den, Siyah Pembe Üçgen, Genç LGBTİ Derneği, TOG İzmir Bölge Ofisi, Diyarbakır’dan TOG Diyarbakır Bölge Ofisi, Ankara’dan Pembe Hayat ve TOG Ankara Bölge Ofisi’ne derneğin yayınları yollandı. Kaos GL, LGBTİ alanında farkındalık arttırmaya yönelik hazırladığı kitap, rapor ve broşürlerin yanı sıra Kaos GL Dergisi’nin 2016 ve 2017 yılı sayılarından da gönderdi.

“Söz Uçar Yazı Kalır” şiarıyla 20 Eylül 1994’de ilk sayısı yayınlanan Kaos GL Dergisi 23 yıldır düzenli olarak yayınlanmaya devam ediyor. Kaos GL Dergisi’ne abonelik için abone@kaosgl.org adresine mail atabilirsiniz.

Ağustos ayında gençlik örgütlerine 15 bin yayın gönderen dernek Eylül’le birlikte 25 binden fazla yayın desteği sunmuş oldu. Siz de derneğin kütüphanesinde bir Kaos GL köşesi olsun istiyorsanız dernek@kaosgl.org adresine mail atabilirsiniz.

Gönderilen yayınlar

Türkiye’deki LGBTİ+ Örgütler İçin Fon Rehberi: Rehber, Türkiye’de faaliyet gösteren LGBTİ+ örgütlerine, dünyada ve Türkiye’de LGBTİ alanına fon veren, destekleyen kaynakları bir araya toplamak için hazırlandı. Rehberin amacı değişen sivil toplum yapısı, fon öncelikleri ve kurumları listelemek ve LGBTİ hareketinin güçlenmesine, çeşitlenmesine katkıda bulunmak.

Kurumsal Eşitlik Endeksi 2016: Kurumsal Eşitlik Endeksi (CEI) kriterleri, ABD’li kâr amaçlı özel sektör işverenlerini değerlendiriyor. CEI kriterleri doğrultusunda hazırlanan yıllık rapor, büyük ABD firmalarının LGBT çalışanlar için kapsamlı politikalar, uygulamalar ve sosyal yardımlar benimsemeleri adına yol haritası hizmeti sunuyor.

Herkes Eşit ve Özgür Doğar: Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği - Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği yayını Kaos GL Derneği tarafından Türkçeleştirildi.

Türkiye’de LGBTİ Haklarının Durumu ve Öneriler: Bu kitapta derlenen makaleler, meselemize, yani homofobi ve transfobi temelli eşitsizlik ve ayrımcılıklar ile mücadeleye dair farklı disiplinlerden tespitler ve öneriler getiriyor. Söz konusu homofobi ve transfobi olduğunda mücadelenin siyasal, hukuki, kültürel, sosyal, akademik; kısacası tüm yönleriyle birlikte götürülmesi gerektiği açık. Bu açıdan, kitaptaki yazılar Türkiye’de lezbiyenlerin, geylerin, biseksüellerin, transların ve intersekslerin birbirinden farklı ve hayatın her alanını kuşatan gereksinimlerine ve taleplerine ilişkin ayrıntılı tahlillerde bulunmak yerine, sistematik ve bütüncül analizler üzerinden bir paradigma değişikliğini öneriyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı için LGBT Hakları El Kitabı: Bu El Kitabı’nda, Türkiye’de LGBT vatandaşların sosyal koruma ve sosyal hizmetler alanında yaşadıkları ağır sorunlara evrensel insan hakları hukukuna dayalı çoğulcu, katılımcı ve demokratik yönetim ilkeleri ışığında çözümler aranmakta ve bu kapsamda uygulanan politikaların, mevzuatın, kurumsal uygulamaların ve denetimin geliştirilmesine yönelik önerilere yer veriliyor.

Adalet Bakanlığı İçin LGBT Hakları El Kitabı: Türkiye’de LGBT’lerin hak arama özgürlüğü, adil yargılanma hakkı, yaşam hakkı, özgürlük ve güvenlik hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı, konut dokunulmazlığı, düşünce ve ifade özgürlüğü, örgütlenme ve barışçıl toplanma hakları gibi insan haklarına yönelik ağır ihlallerin sona erdirilmesine ve özellikle bu hak ve özgürlüklerin kullanımını engelleyen sorunların giderilmesine yönelik hazırlanan bu El Kitabı, Adalet Bakanlığının konuya dair bütüncül bir bakış ve programatik bir yaklaşım geliştirmesine destek sunmayı hedefliyor.

Sağlık Bakanlığı İçin LGBT Hakları El Kitabı: Türkiye’de LGBT’lerin yaşadığı ağır insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesine ve özellikle sağlık hakkının kullanımını engelleyen sorunların giderilmesine yönelik hazırlanan bu El Kitabı üç bölümden oluşuyor. Birinci bölümde, El Kitabı’nın hazırlanma gerekçesi, amacı ve kapsamı ile benimsediği yaklaşım ele alınıyor. Ayrıca, bu alanda kullanılan tanımlara yer verilmiştir. İkinci bölümde, yasal çerçeveye ve temel sorun alanlarına odaklanılıyor. Yasal çerçeve kapsamında anayasa, uluslararası hukuk ve ulusal mevzuat irdeleniyor. İkisi Türkiye’ye karşı olmak üzere çeşitli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının yanı sıra, Anayasa Mahkemesi ile Danıştay’ın güncel iki kararı örnek gösteriliyor. Temel sorun alanları bağlamında ise, LGBT’lerin sağlık hizmetlerine erişimlerine etki eden doğrudan ve dolaylı faktörlere yer veriliyor. Üçüncü bölümde ise, yöntem üzerinde durulup, öncelikli eylem alanları, operasyonel araçlar ve genel önlemler sayılıyor.

2016 Yılında Gerçekleşen Homofobi ve Transfobi Temelli Nefret Suçları Raporu: Kaos GL’nin “2016 Nefret Suçları Raporu”na göre mağdur LGBTİ’ler polise gitmekten korkuyor, saldırılar tanıkların gözü önünde gerçekleşiyor, saldırganların çoğu ise aile gibi tanıdık kişiler!

Gasteler Bizi Söyler, Medyada Transfobik ve Homofobik Nefret Söylemi Raporu 2016-Nefret, Kalıp ve Görünmezlik Duvarı: Kaos GL ve Pembe Hayat derneklerinin 2016 yılına ait “Medyada Transfobik ve Homofobik Nefret Söylemi Raporu”, Nefret, Kalıp Yargı ve Görünmezlik Duvarı alt başlığıyla yayınlandı. Medyadan nefret söylemi, stereotipleştirme ve ayrımcılık örnekleri ve haber analizlerinin yer aldığı rapor 7 bölümden oluşuyor.

Raporun ilk bölümünde “2016’da LGBTİ’ler neler yaşadı?” denerek 2016 yılının öne çıkan gelişmeleri özetleniyor. İkinci bölümde Kaos GL Derneği’nin LGBTİ’lerin günlük gazetelerin kendi hazırladığı haberlerde nasıl yer aldığını incelediği 2016 Medya İzleme Raporu’ndan alıntılarla “LGBTİ’ler 2016’da medyada kendine yer bulabildi mi” sorusuna yanıt aranıyor. Raporun üçüncü bölümünde 2016’dan nefret söylemi, ayrımcılık ve kalıp yargı örnekleri gazete kupürleri üzerinden inceleniyor. Nefret söylemi, ayrımcılık ve kalıp yargı içeren haberler tartışmaya açılıyor. Haber analizlerinin yer aldığı bu bölümde, habercilerin nerelerde nasıl hatalar yaptığına odaklanılıyor. Dördüncü bölümde “Hak Temelli Habercilik İçin Kılavuz” başlığıyla, LGBTİ’leri konu edinen haberlerde hak temelli bir yaklaşımın ilkeleri hatırlatılıyor. Raporun beşinci bölümünde ise LGBTİ kavramlar sözlüğü yer alıyor. Rapor, LGBTİ’lere ilişkin sıkça sorulan soruların yer aldığı “Yanlış sorulara doğru cevaplar” ile nefret suçu ve söylemi kavramının yasal ve toplumsal çerçevede tartışıldığı “Nefret nedir” bölümü ile sonlanıyor.

2015 Yılında Türkiye’de Gerçekleşen Homofobi Veya Transfobi Temelli Nefret Suçları Raporu: Kaos GL’nin 2015 Nefret Suçları Raporu’na göre; 172 yanıtlayan 407 ihlal bildirdi. 407 ihlalin 8’i polise bildirildi. Mağdurların çoğu kolluk kuvvetlerinden korkarken; olayların yarısından fazlasında saldırılar iki veya daha fazla sayıdaki görgü tanığının gözü önünde gerçekleşti.

Türkiye’de Kamu Çalışanı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve lntersekslerin Durumu: Kaos GL Derneği’nin kamu sektöründe çalışan lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks (LGBTİ) katılımcılarla gerçekleştirdiği ve ayrıntılı sonuçları bu kitapta sunulan araştırmanın en önemli bulgusu, kamu sektörüne ait işyerlerinde her 20 çalışandan sadece 1’inin cinsel kimliğine dair tamamen açık olabildiği gerçeğidir.

Türkiye’de Özel Sektör Çalışanı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İntersekslerin Durumu 2016 Araştırması: Özel sektörde yer alan farklı iş kollarında çalışan katılımcılarla Kaos GL Derneği tarafından ilk kez 2015 yılında gerçekleştirilen araştırmanın 2016’da tekrarlanması sonucunda elde edilen bulgular; lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks (LGBTİ) çalışanların işyerlerinde yaşadıkları ayrımcılık deneyimlerinin geçtiğimiz yıl ile son derece benzer doğada ve türlerde olduğunu gösteriyor.

LGBTİ’lerin İnternet Yoluyla İfade Özgürlüğü: Kaos GL Derneği’nin internet mevzuatı ve LGBTİ’lere yönelik sansür araştırma çalışması “LGBTİ’lerin İnternet Yoluyla İfade Özgürlüğü” raporu 2016 yılındaki değişiklikleri ve gelişmeleri içerecek şekilde güncellendi. Araştırma sonuçları, Türkiye’de internet yayınlarının içerikleri ve alan adı tahsisi ile ilgili mevzuatın yalnızca LGBTİ bireylere yönelik değil, genel anlamda ifade özgürlüğü alanında bir tehdit olduğunu ortaya koyuyor.

Tekin Olmayı” Beklerken: LGBTİ Mültecilerin Ara Durağı Türkiye: Bu rapor ile amaçlanan statü alıp üçüncü ülkeye yerleştirilene kadar Türkiye’de ayakta kalmaya çalışan İranlı LGBTİ mültecilerin uydu kentlerdeki günlük yaşam, temel haklara erişim konusunda, resmi kurumlarda ve sosyal hayatta maruz kaldıkları ayrımcılığa ışık tutmak.

 


Etiketler: yaşam
nefret